null

Specjalny ośrodek wychowawczy „Dom przy Rynku”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
20081112163159logo2.jpg

W Specjalnym Ośrdku wychowawczym „Dom przy Rynku” pracujemy z dziećmi i młodzieżą z zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

Wychodząc z założenia, że środowisko rodzinne jest bardzo ważnym czynnikiem kształtowania osobowości, nasza placówka od wielu lat nastawiona jest  na ścisłą współpracę z rodziną i środowiskiem lokalnym dziecka. Wynika to z przekonania, że każde stworzenie, a szczególnie dziecko oderwane od własnych korzeni i środowiska, czuje się zawieszone w próżni, traci poczucie bezpieczeństwa i doświadcza wielu stresujących przeżyć związanych z koniecznością adaptacji w nowym otoczeniu. Staje się wtedy bardziej skłonne do ulegania negatywnym wpływom i w konsekwencji do łamania norm społecznych.

Demoralizacja nie jest zjawiskiem natychmiastowym. Jest to proces postępujący, często zaczynający się w bardzo młodym wieku. Uważamy, że wadą naszego systemu opieki jest podejmowanie działań dopiero w momencie, gdy dziecko jest już dość głęboko zdemoralizowane lub wręcz wtedy, kiedy dopuści się złamania norm prawnych.

Objęcie dziecka opieką, gdy pojawią się pierwsze symptomy demoralizacji, przynosi korzyści zarówno dziecku, jak i rodzinie oraz całemu społeczeństwu. Niesie ze sobą szanse, że zostanie ono uratowane, a jego dalszy rozwój będzie przebiegał zgodnie z ogólnie uznanymi normami. Naprzeciw tej potrzebie wychodzi właśnie nasz ośrodek.

Pracujemy z dziećmi, które z różnych powodów weszły na niebezpieczną ścieżkę demoralizacji, ale które nie są zdeprawowane w tak znacznym stopniu, aby nie mogły funkcjonować w normalnym środowisku.

System naszej pracy:

 • Dzieci przebywają w Ośrodku od niedzieli do piątku. Rodzice mogą je wtedy odwiedzać i zabierać na spacery. Wychowankowie spotykają się tu także z kolegami i koleżankami ze szkoły środowiskowej.
 • Soboty i niedziele dzieci spędzają w domu rodzinnym.
 • Cały weekend dyżurny wychowawca pełni dyżur telefoniczny i gotowy jest w każdej chwili do interwencyjnego zajęcia się dzieckiem lub rodziną, gdy sytuacja tego wymaga.                                              
 • W soboty i niedziele organizujemy różnego rodzaju zajęcia: wycieczki, spotkania, pikniki, imprezy, konkursy, a do udziału w nich zapraszamy dzieci wraz z rodzinami.
 • Nasz  pedagog systematycznie odwiedza rodziny. Także wychowawca zobowiązany jest, przynajmniej raz w semestrze, być z wizyta w domu u jednego wychowanka. 
 • Wychowankowie wracają do Ośrodka w niedzielę w godz. 18.00-20.00
 • Staramy się, aby wszyscy wychowankowie odbierani byli z placówki przez opiekunów.
 • Dzięki temu mamy zapewniony stały kontakt z rodziną, wymieniamy spostrzeżenia, ustalamy wspólną strategię postępowania z dzieckiem.
 • W sytuacjach awaryjnych (np. choroba opiekuna) mających miejsce w soboty i niedziele ustalamy dyżury i organizujemy opiekę nad dzieckiem.
 • W ciągu tygodnia wychowankowie uczestniczą nie tylko w życiu Ośrodka, lecz także szkoły, do której uczęszczają. Biorą udział w kółkach zainteresowań, SKS-ach, w przygotowaniach do akademii, dyskotek itp.
 • Wychowawcy mają stały kontakt ze szkołami, do których uczęszczają nasi wychowankowie. Co tydzień lub najdalej co dwa tygodnie mają obowiązek osobistego kontaktu z wychowawcą klasy lub pedagogiem czy psychologiem szkolnym (w razie potrzeby również z nauczycielami przedmiotów).
 • Nasze dzieci uczestniczą także w życiu środowiska lokalnego. Od wielu lat współpracujemy ze Staromiejskim Domem Kultury. Wychowankowie biorą udział w imprezach organizowanych przez SDK, a także w stałych zajęciach tzw. małych form teatralnych – „Mikroscena”.
 • Współpracujemy również ze Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej.

Zalety systemu pracy opartego na współpracy z rodziną i środowiskiem:

 • Dzieci nie są oderwane od środowiska rodzinnego.
 • Ich tryb życia nie odbiega w znaczący sposób od tego, jaki prowadziłyby, przebywając w domu (wychodzenie do szkoły, powroty, uczestniczenie we wszystkich sytuacjach, które mają w tym czasie miejsce, czyli nauka normalnego funkcjonowania w społeczeństwie).
 • Nie są zamknięte w jednym środowisku (placówka + szkoły należące do niej).
 • Mają kontakt z normalnym środowiskiem rówieśniczym.
 • Biorą udział w życiu Ośrodka, a jednocześnie mają możliwość uczestniczenia w życiu szkoły środowiskowej (współuczestniczą w szkolnych imprezach, dodatkowych zajęciach, wycieczkach, nawiązują kontakty rówieśnicze, są zapraszane na urodziny, imieniny organizowane przez kolegów w ich domach).
 • Kontynuują naukę w szkole środowiskowej, więc mają większe szanse na przyszłość, gdyż wymagania i zakres nauczanej wiedzy w szkole, do której pójdą, nie odbiegają od aktualnych. Nawet słabszy uczeń szkoły środowiskowej ma większe szanse na kontynuowanie nauki z powodzeniem niż najlepszy uczeń szkoły przyplacówkowej. Fakt, że dzieci muszą sprostać wymaganiom szkoły środowiskowej, nakłada  na wychowawców znacznie większe zadania związane z przygotowaniem dziecka do wypełniania jego obowiązków szkolnych. Mimo to społeczne korzyści zdecydowanie przewyższają wkładany trud (aktualnie dzieci chodzą do 14 różnych szkół).
 • Możliwość bycia z rodziną w soboty i w niedziele  pomaga podtrzymywać więzi rodzinne. Angażuje rodziców do uczestniczenia w różnych sytuacjach życiowych dziecka, a nam daje sposobność obserwowania i sprawdzania, jak dziecko funkcjonuje w rodzinie.
 • Pomagając w rozwiązywaniu problemów rodziny, przygotowujemy ją do ponownego przejęcia całkowitej opieki nad dzieckiem, a jednocześnie eliminujemy jedną z przyczyn pobytu dziecka w placówce.
 • Stały kontakt rodziny z Ośrodkiem i konieczność opieki nad dzieckiem w soboty i niedziele uniemożliwia rodzicom przerzucanie obowiązków wychowawczych na placówkę i tym samym całkowite uwalnianie się od odpowiedzialności za dziecko. Zwolnienie rodziców z wielu obowiązków (poprzez stały pobyt dziecka w placówce) powoduje dalsze osłabienie więzi rodzinnych. Poza tym wielu rodziców nie chce tracić więzi z dzieckiem, szukają jedynie placówki, która pomogłaby im w rozwiązywaniu problemów związanych z procesem wychowawczym i szkolnym.

Zgodnie z założeniami naszej pracy do Ośrodka przyjmowane są: 

 • dzieci i młodzież zagrożone niedostosowaniem społecznym; zagrożone demoralizacją, ewentualnie o niskim stopniu demoralizacji;
 • uczniowie od 1. klasy szkoły podstawowej do ostatniej gimnazjalnej;
 • dzieci z Warszawy i okolic – ze względu na ścisłą współpracę z rodziną;
 • dziewczęta i chłopcy z rodzin, które wyrażają chęć współpracy z Ośrodkiem (rodzina może być dysfunkcyjna, ale wyraża gotowość podjęcia współpracy w celu przywrócenia właściwych relacji i właściwego funkcjonowania);
 • dzieci, u których stopień demoralizacji nie jest daleko posunięty, ponieważ uczą się one w szkołach środowiskowych;
 • dzieci akceptujące pobyt w Ośrodku – ze względu na otwarty charakter placówki.

Nasza wieloletnia praktyka wskazuje, że system pracy z dzieckiem zagrożonym niedostosowaniem społecznym  oparty na współpracy z rodziną i środowiskiem daje dobre wyniki. Dowodem na to są nasze osiągnięcia i pozytywna opinia, jaką placówka cieszy się w szkołach, do których uczęszczają nasze dzieci, poradniach psychologicznych, sądach, w oczach rodziców, a nawet samych dzieci. Długa lista oczekujących na miejsce świadczy o dużym, społecznym zapotrzebowaniu na taką właśnie palcówkę.

Dojazd:

W okolicy Ośrodka kursują autobusy nr 116, 222, 174, 178, 503.

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Śródmieście
Specjalizacja instytucji
Dziecko szkolne, Pomoc rodzinie, Porady wychowawcze
Godziny pracy
Ośrodek pracuje w systemie pracy ciągłej – od poniedziałku do piątku, a w razie potrzeby również w sobotę i niedzielę.
Kadra

Dyrektor – Zbigniew Gibki;

wychowawcy: Mariola Sułkowska-Bunikiewicz, Bogumiła Krawczyk ,Aneta Sikora, Elżbieta Podgórska, Elżbieta Wiśniewska, Marek Pastuszka;

świetlica socjoterapeutyczna Katarzyna Oleniak;

psycholog Maria Bonaszewska;

pedagog Mariola Pollakowska-Pokrzywa;

zajęcia wyrównawcze Jolanta Kalińska, Monika Jasińska;

socjoterapia Krystyna Lirska;

zajęcia pozalekcyjne, instruktor Mikrosceny  Małgorzata Graczyk

Adres
Rynek Nowego Miasta 4
00-229 Warszawa
Telefon: 22 831 50 33
Faks: 22 831 50 33

Sprawdź lokalizację na mapie

Pomoc dziecku

Filtry