null

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących został utworzony w 1950 roku. Osobą, która najbardziej przyczyniła się do powstania i rozwoju ośrodka była wspaniała okulistka, osoba o wielkim sercu doktor Zofia Galewska.

Głównym celem naszej pracy jest kształcenie przygotowujące uczniów w pełni do egzaminów zewnętrznych. We wszystkich naszych szkołach realizowana jest podstawa programowa szkół ogólnodostępnych. Dzięki temu dzieci i młodzież ucząca się w naszym ośrodku może kontynuować naukę w szkołach integracyjnych lub ogólnodostępnych na każdym etapie edukacyjnym, a maturzyści rozpocząć studia wyższe. Wszystkie zajęcia lekcyjne i egzaminy w naszym ośrodku przebiegają w warunkach dostosowanych do potrzeb osób słabo widzących.

Oferta edukacyjna:

 • Szkoła Podstawowa
 • Gimnazjum
 • Liceum Ogólnokształcące
 • Szkoła Branżowa I stopnia
 • Punkt Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci w wieku 3-6 lat 
 • Punkt Konsultacyjny 
 • Nauczanie Indywidualne 

Przy naszym ośrodku działa również Fundacja Pomocy Dzieciom Słabowidzącym i Niewidomym

We wszystkich naszych szkołach uczniowie pracują w zespołach o małej liczebności (8-10 osobowych) umożliwiających indywidualne wsparcie ze strony nauczyciela. Panuje przyjazna rówieśnicza atmosfera, a zajęcia prowadzi życzliwa kadra pedagogiczna ze wszechstronnym specjalistycznym przygotowaniem. Wykorzystywane są metody i formy dostosowane do potrzeb uczniów słabo widzących, uczniowie korzystają z podręczników zaadaptowanych do potrzeb osób słabo widzących i pomocy tyflotechnicznych (m.in. lup i różnego rodzaju powiększalników) Stosowana jest zasada indywidualizacji zadań na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Istnieje klasa, w której mogą się kształcić uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Prowadzone są indywidualne konsultacje przedmiotowe dla uczniów. Zajęcia prowadzone są w świetnie wyposażonych pracowniach (m.in. komputerowej, plastycznej, muzycznej, fizyczno-chemicznej, przyrodniczej) . Zapewniamy ułatwiony dostęp do literatury poprzez bibliotekę szkolną dysponującą bogatym zbiorem książek z powiększonym drukiem, książek mówionych, filmów na kasetach VHS i DVD.

Wszyscy uczniowie w ośrodku są objęci stałą opieką pielęgniarską, mogą też skorzystać z konsultacji u lekarza okulisty.

Wykorzystujemy usytuowanie naszej placówki w Centrum Warszawy do szerokiego uczestnictwa wychowanków w życiu kulturalnym stolicy:

 • w spektaklach teatralnych, koncertach, pokazach filmowych,
 • w zajęciach edukacyjnych na temat historii filmu organizowanych min. przez kino Muranów,
 • w wystawach i lekcjach muzealnych w Zamku Królewskim, Łazienkach Królewskich, Pałacu Kultury i Nauki,  Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Narodowym, Muzeum Wojska Polskiego i wielu innych,
 • w imprezach plenerowych.  

Pracujący w ośrodku zespół otacza wieloaspektową opieką terapeutyczną dzieci z dysfunkcją wzroku, które nie rozpoczęły jeszcze nauki szkolnej. Proponujemy:

 • terapię widzenia
 • orientację przestrzenną
 • integrację sensoryczną
 • usprawnienie manualne
 • przygotowanie do nauki czytania i pisania brajlem
 • zajęcia w sali doświadczeń świata
 • zajęcia ogólnorozwojowe
 • pomoc psychologiczną
 • pomoc pedagogiczną
 • doradztwo dla rodziców   

Uczniowie ośrtodka są indywidualnie objęci specjalistycznymi zajęciami rehabilitacyjnymi. 

Zajęcia związane ściśle z dysfunkcją wzroku: terapia widzenia – nauka jak najpełniejszego wykorzystywania możliwości wzrokowych oraz dobranie optymalnego oprzyrządowania, orientacja przestrzenna – nauka bezpiecznego samodzielnego poruszania się, nauka pisma Braill’a – zajęcia dla dzieci zagrożonych znacznym pogorszeniem lub całkowitą utratą wzroku, nauka pisania na klawiaturze metodą bezwzrokową, rehabilitacja podstawowa – nauka umiejętności posługiwania się pomocami kompensującymi, pozwalające osobie słabo widzącej na samodzielność w różnych sytuacjach życiowych.

Zajęcia obejmujące wyrównywanie innych dysharmonii rozwojowych: terapia logopedyczna, terapia integracji sensorycznej, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, terapia metodą Tomatisa – stymulacja audio-psycho-lingwistyczna, kształcenie uwagi słuchowej, zajęcia w sali doświadczeń świata  aktywizowanie zmysłów dziecka za pomocą świadomie proponowanych bodźców, rehabilitacja ruchowa, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, terapia pedagogiczna, pomoc psychologiczna. 

Ośrodek dysponuje internatem, w którym bezpłatnie mogą zamieszkać uczniowie  spoza Warszawy. Dzieciom dojeżdżającym codziennie do szkoły zapewniona jest opieka na świetlicy.  Internat zapewnia:  całodobową opiekę wykwalifikowanych wychowawców, przyjazną atmosferę, pomoc w nauce, atrakcyjne sposoby spędzania wolnego czasu, pomoc w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, dobrze wyposażone, estetyczne i funkcjonalne pomieszczenia. Poza ofertą edukacyjną proponujemy też liczne, ciekawe zajęcia w różnego rodzaju kołach działających w szkole i internacie, w ramach których uczniowie mogą rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania.

Koła::

 • Przedmiotowe: polonistyczne, literackie, matematyczne, przyrodnicze, informatyczne, geograficzne, historyczne, ekonomiczne, biologiczne, koło wiedzy biblijnej, plastyczne.
 • Sportowe:  aerobik, taniec towarzyski, kręgle, pływalnia, gry zespołowe, zajęcia na ergowiosłach, szachy, warcaby.
 • Zainteresowań:  zespoły wokalne dla dzieci w różnym wieku, teatr „Krzesiwo”, nauka gry na gitarze, klub modelarski, klubik plastyczny, klub młodego Europejczyka, zajęcia kulinarne, koło sztuki użytkowej.  
 • Ponadto: uczniowie sami redagują i wydają gazetki uczniowskie „Wena” i „Od A do Z”, moderują stronę internetową ośrodka, działają w drużynach ZHP i ZHR, prowadzą wolontariat na rzecz osób potrzebujących. 

Wśród naszych uczniów znajdują się zwycięzcy olimpiad przedmiotowych. W roku szkolnym 2006/2007 i 2007/2008 nasi uczniowie – finaliści Olimpiady Wiedzy o Przedsiębiorczości otrzymali indeksy wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.  

Nasi uczniowie są również zdobywcami wielu nagród w konkursach i przeglądach (m.in. przedmiotowych, wokalnych, recytatorskich), gdzie rywalizują również z młodzieżą w pełni sprawną.

Szczególnie dumni jesteśmy z sukcesów Teatru „Krzesiwo”, który jest zdobywcą ponad 20 nagród i wyróżnień na festiwalach i przeglądach teatrów amatorskich.  Mają też liczne osiągnięcia sportowe. Są zdobywcami wielu medali w zawodach organizowanych dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku (m.in. w pływaniu, suchym wioślarstwie i tańcu towarzyskim).  

Ośrodek bierze udział w programie „Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne” realizując projekty i programy mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwijanie pasji naukowych lub artystycznych, współpracę z innymi szkołami w kraju i za granicą.  

W ramach programu „Sokrates Comenius” nawiązaliśmy współpracę ze szkołami w Niemczech, Czechach, na Łotwie. Od lat prowadzimy też wymienne wyjazdy uczniów do Holandii.

Dojazd:

Ośrodek zlokalizowany jest w Śródmieściu, w pobliżu Trasy Łazienkowskiej (przystanek Rozbrat)  138, 143, 151, 182, 187, 188, 411, 502, 514, 520, 523, 525. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się przystanek autobusowy Śniegockiej 108, 162, 171, 318, 159 i przystanek autobusowy przy samym Ośrodku – 171 Dzieci dojeżdżające z dalszych punktów Warszawy i okolic mogą skorzystać z bezpłatnych dowozów. 

 

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Śródmieście
Specjalizacja instytucji
Dziecko szkolne, Nauczyciele, wychowawcy - porady, warsztaty, Opóźnienie rozwoju psychoruchowego, Wady wzroku, Wczesne wspomaganie rodziny z dzieckiem od 0 do 6 lat
Godziny pracy
Sekretariat: godz. 8.00-16.00
Kadra

W ośrodku pracuje kadra pedagogiczna ze specjalistycznym przygotowaniem tyflopedagodzy, psycholog, pedagog, logopeda, reedukator, terapeuta widzenia, lekarz okulista, nauczyciel orientacji przestrzennej, rehabilitant ruchu, terapeuta ręki, terapeuta integracji sensorycznej, trener kształcenia uwagi słuchowej metodą stymulacji audio-psycho-lingwistycznej (SAPL).

Adres
Koźmińska 7
00-448 Warszawa
Telefon: 22 629 16 10

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

Pomoc dziecku

Filtry