null

Stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO - ostatnie dni naboru wniosków

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jeszcze tylko do środy (do 31.08 br.) potrwa nabór wniosków o SAPERE AUSO - stypendium m.st. Warszawy za osiągnięcia odnotowane w roku szkolnym 2021/2022. Wysokość jednorazowego stypendium wynosi 3 800 zł.

Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO udzielane są od 2008 roku i pełnią dziś szczególną, uzupełniającą państwowy system stypendialny, rolę samorządowego projektu.

W poprzedniej, czternastej edycji wśród grona stypendystów znaleźli się laureaci  międzynarodowych konkursów i olimpiad z informatyki, fizyki, matematyki czy też biologii, młodzież wyróżniająca się szczególnym zaangażowaniem społecznym. Ubiegłoroczni nagrodzeni uczniowie specjalizowali się w niecodziennych dziedzinach. I tak są wśród nich m.in.: twórca repozytorium przedwojennej drewnianej architektury Białołęki oraz makiet 3D obrazujących m.in. budynki i ulice tego okresu; twórcy rozwiązań technicznych, np.: maszyny, której zadaniem jest układanie kostki Rubika; projekt i wykonanie robota wielofunkcyjnego z dwoma 6-osiowymi ramionami; projekt instalacji fotowoltaicznej zastosowanej na budynkach mieszkalnych oraz gminnych czy też autorka książki pt. „Nasze cierpienia”, poruszającej temat problemów, z którymi mierzy się na co dzień dzisiejsza młodzież.

Podobnie jak w dwóch ostatnich edycjach, wnioski można wypełniać w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS).

Ważne: W związku z wdrożeniem ESdOS preferowaną formą komunikacji z wnioskodawcami/kandydatami/opiekunami prawnymi kandydatów małoletnich jest komunikacja e-mailowa. Wskazanie innego sposobu komunikacji nie będzie stanowić podstawy do odrzucenia wniosku, jednak komunikacja elektroniczna umożliwi niezwłoczne przekazywanie Państwu przez Urząd istotnych informacji związanych z prowadzoną procedurą w sprawie przyznania stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO. 

Kto może zostać stypendystą?

Stypendia mogą zostać przyznane uzdolnionym uczniom, którzy w roku szkolnym 2022/2023 będą uczęszczać do publicznych lub niepublicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży na terenie m.st. Warszawy, bez względu na miejsce zamieszkania - za wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze lub społeczne odnotowane w roku szkolnym 2021/2022 w szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży.

Zwracamy szczególną uwagę na specyfikę stypendiów, adresowanych również do uzdolnionych uczniów, którzy nie osiągają wysokiej średniej ocen przedmiotowych, ale mają udokumentowane wybitne osiągnięcia w wybranej przez siebie dziedzinie. Wygrana olimpiady lub turnieju to jedne z kilku wskazanych, ale nie jedyne i obligatoryjne kryterium, którego spełnienie umożliwia ubieganie się o przyznanie stypendium. Katalog kryteriów merytorycznych został tak skonstruowany, aby stypendystę m.st. Warszawy SAPERE AUSO mogły wyróżniać także wyjątkowe osiągnięcia związane z własnym dorobkiem naukowym, badawczym, twórczym lub szczególne zaangażowanie społeczne.

Kto może złożyć wniosek?

Lista wnioskodawców, w tym m.in.:

  • dyrektor szkoły, do której uczęszcza kandydat;
  • rodzic lub opiekun prawny kandydata;
  • pełnoletni kandydat

Jak złożyć wniosek?

Wnioski można składać od 24 czerwca do 31 sierpnia 2022 roku.
Ważne: W systemie ESdOS rejestruje się wnioskodawca i za dobrowolną zgodą wskazuje swoje podstawowe dane, niezbędne do założenia i aktywacji konta.
Jest to bardzo ważne, ponieważ dane z rejestracji: imię, nazwisko oraz adres e-mail będą widoczne we wniosku w polu wnioskodawca. 
Pamiętaj! Za terminowe złożenie wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu:

(1) w formie papierowej
Podpisaną przez wnioskodawcę wersję papierową (preferowany wydruk wniosku wypełnionego i zarejestrowanego uprzednio w systemie ESdOS, tj. z widocznym numerem wniosku w nagłówku, wraz z załącznikami) można dostarczyć bezpośrednio lub wysłać pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu) na adres:
Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
adres do korespondencji: Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

- w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Wniosek o stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO/nr wniosku ...”.
Biuro czynne od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00,

(2) lub w formie elektronicznej
Wówczas pobrany z ESdOS zarejestrowany wniosek należy podpisać podpisem elektronicznym korzystając z: profilu zaufanego, e-dowodu, podpisu kwalifikowanego.
Wniosek z podpisem elektronicznym należy złożyć do Urzędu m.st. Warszawy za pośrednictwem swojego konta na platformie ePUAP albo załączyć bezpośrednio w systemie ESdOS (opcja „złóż wniosek” na liście „moje wnioski” w panelu użytkownika ESdOS, prawy górny róg).

Pamiętaj! Wnioski niepodpisane lub niekompletne, których braków wnioskodawca nie uzupełnił w wyznaczonym terminie, oraz wnioski złożone po terminie ich składania pozostawia się bez rozpatrzenia. Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie wniosków w możliwie szybkim terminie.

Pliki do pobrania:

Załączniki do wniosku:

Kontakt:

Operatorem stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO jest Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
E-mail: stypendia@eduwarszawa.pl
Telefon: 22/ 44 33 584 lub 22/ 44 33 634

W przypadku ewentualnych problemów technicznych z Elektronicznym Systemem do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS) prosimy o kontakt na adres e-mail: esdospomoc@centrumjp2.pl


Pełna oferta stołecznych stypendiów, wraz ze szczegółowymi informacjami i materiałami pomocniczymi, dostępna jest w jednym miejscu – pod adresem: um.warszawa.pl/stypendia