null

XVII edycja programu „Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne” na rok 2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przedszkola i szkoły prowadzone przez m.st. Warszawę mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów zgodnie z wykazem zadań priorytetowych określonych w „Regulaminie przyznawania dofinansowania projektów realizowanych w ramach WIE”.

W ramach WIE możliwe jest otrzymanie dofinansowania na realizację projektów dotyczących:

 1. inicjatyw związanych z rozwojem zainteresowań naukowych z wykorzystaniem metod nauczania on-line,
 2. edukacji z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w nauczaniu,
 3. samorządności szkolnej i uczniowskiej oraz środowiska lokalnego,
 4. działań związanych z przestrzenią miasta, osiedla, szkoły,
 5. projektów związanych z kształtowaniem postaw otwartości, dialogu, akceptacji różnorodności,
 6. przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej,
 7. działań na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 8. działań związanych z edukacją prawną,
 9. działań proekologicznych, m.in. związanych z ochroną klimatu, ochroną praw zwierząt, edukacją na temat Wisły.

Kalendarz WIE

gr 1 - 19 i 21 października;

gr 2 – 26 i 28

października

w godz. 17.00 – 19.30

Warsztaty metodyczne online (dwa, 2,5 godz. spotkania dla każdej z grup) dotyczące projektu, organizowane przez  Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
 

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne – istota i zasady pisania wniosków

(rejestracja od 27 września br. za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego WCIES: kursy.wcies.edu.pl)

nauczyciele, dyrektorzy wszystkich typów szkół, przedszkoli, zainteresowani ubieganiem się
o dofinansowanie działań projektowych
w ramach WIE

do 30 listopada

wypełnianie ankiet i tworzenie wniosków

szkoła

złożenie   wydrukowanego i podpisanego wniosku (w części merytorycznej przez Dyrektora placówki, a w części finansowej przez Dyrektora placówki oraz Dyrektora DBFO/MBFO) do wydziału do spraw oświaty właściwego dla danej dzielnicy

30 listopada – 13 grudnia

weryfikacja i zatwierdzanie wniosków

wydział do spraw oświaty właściwy dla danej dzielnicy

do 13 grudnia

przekazanie zatwierdzonych wniosków wraz z zestawieniem zbiorczym wygenerowanym z systemu ankietowego do Biura Edukacji m.st. Warszawy

wydział do spraw oświaty właściwy dla danej dzielnicy

Wniosek, w formie ankiety, będzie dostępny na platformie ankietowej http://ankietyBE.um.warszawa.pl.

Dostęp do formularza ankietowego w wersji elektronicznej mają szkoły i przedszkola prowadzone przez m.st. Warszawę.

Każda placówka musi wypełnić ankietę.

Jeżeli placówka nie aplikuje do WIE, powinna użyć przycisku „Placówka nie aplikuje o dofinansowanie projektu w ramach WIE”.

Aby rozpocząć wypełnianie ankiety, należy użyć przycisku „Edytuj”.

Każda placówka ma możliwość składania dowolnej liczby wniosków. Z przyczyn technicznych należy unikać równoczesnej pracy więcej niż jednej osoby w szkole nad wypełnianiem ankiety.           

Pola we wniosku należy wypełniać zgodnie z charakterystyką danego projektu.

Planowane zajęcia nie mogą zaczynać się wcześniej niż po zakończeniu ferii zimowych, tj. od 14 lutego 2022 r.

Wszystkie pola oznaczone * muszą być wypełnione.     
Nie można zapisać ankiety, która nie ma wypełnionych pól obowiązkowych.

Dzięki aktualizacji systemu ankietowego dokumenty w wersji roboczej są zapisywane na bieżąco.

Ważne!!! Plan wydatków został włączony do ankiety.

Poszczególne pozycje planu wydatków należy wypełniać, zgodnie z właściwą klasyfikacją budżetową.

Informacji na temat wyliczania Pracowniczych Planów Kapitałowych udzielają DBFO/MBFO.

Jeśli wierszy na poszczególne paragrafy jest zbyt mało, należy zagregować wydatki do zaprojektowanej liczby wierszy. W przypadku bardziej złożonych pozycji należy posiłkować się polem „Opis”, w którym można szczegółowo opisać składowe danej pozycji.

System nie pozwoli na zapis wniosku, w którym planowane kwoty wydatków przekraczają zapisy regulaminowe.           
Proszę pamiętać o wypełnianiu wartości „Ogółem”, bez których ankieta nie będzie mogła być zapisana.

 

Wydruk planu wydatków należy wygenerować z ankiety.

Po wypełnieniu ankiety należy użyć przycisku „ZAPISZ”. Dokument będzie widoczny dla pracowników wydziału oświaty właściwego dla danej dzielnicy, którzy dokonają jego analizy i ewentualnego zatwierdzenia.

Ankietę wysłaną lub zatwierdzoną można edytować, ale zyskuje ona z powrotem status roboczy i należy ją powtórnie wysłać do wydziału do spraw oświaty właściwego dla danej dzielnicy w celu ponownego zatwierdzenia.

Do 30 listopada br. wniosek wydrukowany (korzystając z opcji niepełny do pdf) i podpisany w części merytorycznej przez Dyrektora placówki, a w części finansowej przez Dyrektora placówki oraz Dyrektora DBFO/MBFO, należy dostarczyć do wydziału do spraw oświaty właściwego dla danej dzielnicy.

 Od 30 listopada do 13 grudnia br. wydział oświaty  dokona weryfikacji i zatwierdzanie wniosków.

 Kolor czcionki tytułu oznacza status wniosku:

 • niebieski – oczekuje na zatwierdzenie
 • zielony – zatwierdzony
 • czerwony – szkoła edytuje wniosek – takiego wniosku NIE MOŻNA zatwierdzić. Szkoła musi albo zapisać wniosek ponownie, albo użyć przycisku „Usuń zmiany”.

Do 13 grudnia br. dzielnica przekazuje do Biura Edukacji zatwierdzone wnioski wraz z zestawieniem zbiorczym wygenerowanym z systemu ankietowego.

Wnioski, które zostały zatwierdzone, a szkoła weszła ponownie w tryb edycji, tracą status „Zatwierdzony”.

Jeśli po wyjściu z trybu edycji nastąpiły zmiany we wniosku, należy go ponownie zatwierdzić (wniosek będzie miał kolor niebieski).        
Jeśli po zakończeniu edycji wniosek nie ulegnie zmianie (np. edytowany był inny wniosek w ramach ankiety), to wnioskowi zostaje przywrócony poprzedni status (kolor zielony).

WAŻNE!!!!

Komisja powołana przez dyrektora Biura Edukacji będzie udzielać rekomendacji jedynie wnioskom zaakceptowanym w systemie ankietowym i ujętym w zestawieniu zbiorczym przez dzielnicę, które wpłynęły wraz z oryginałami planów wydatków do Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3,  w wyznaczonym terminie.

Rekomendowane wnioski otrzymają dofinansowanie w przypadku zatwierdzenia środków w budżecie m.st. Warszawy na rok 2022 na ten cel.

Załączniki: