null

Raport nt. realizacji zajęć szachowych w I semestrze bieżącego roku szkolnego 2023/2024

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Publikujemy raport nt. realizacji zajęć szachowych w warszawskich szkołach podstawowych w pierwszym semestrze roku szkolnego 2023/2024. Raport został opracowany przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, w ramach corocznej ewaluacji projektu „WARS i SAWA grają w szachy”.

Pierwszy semestr roku szkolnego 2023/2024:

SZKOŁY:

 • zajęcia szachowe dla najmłodszych uczennic i uczniów realizowane są w 107 stołecznych szkołach podstawowych, co stanowi blisko połowę wszystkich podstawówek, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa (220),
 • blisko 60% szkół podstawowych z projektu (91/158) kontynuuje projektową naukę gry w szachy,
 • 25 stołecznych szkół podstawowych od początku realizacji projektu systematycznie
  w każdym roku szkolnym prowadzi projektowe zajęcia szachowe. Przypomnijmy, pierwsze projektowe zajęcia szachowe rozpoczęły się z początkiem roku szkolnego 2013/2014,
 • pozostałe szkoły wśród przyczyn zawieszenia szkolnych zajęć szachowych wymieniały najczęściej: brak środków finansowych na realizację szkolnych zajęć szachowych lub niewystarczające zasoby kadrowe,
 • w przypadku dwóch dzielnic wszystkie SP, które zostały objęte projektem kontynuują projektowe zajęcia szachowe obecnie. Warto podkreślić, że w dzielnicy Wesoła, wszystkie SP zostały objęte projektem i w każdej z nich realizowane są do dziś szkolne zajęcia szachowe,

NAUCZYCIELE:

 • ponad 20% wszystkich nauczycielek i nauczycieli przeszkolonych z metodyki nauczania gry w szachy w ramach projektu „WARS i SAWA grają w szachy” prowadzi obecnie zajęcia szachowe z uczennicami i uczniami (wskaźnik porównywalny do ostatnich lat),
 • zgodnie z odpowiedziami respondentów, naukę gry w szachy w warszawskich szkołach podstawowych prowadzi dziś grupa 176 nauczycielek i nauczycieli,
  w tym 136 z projektu „WARS i SAWA grają w szachy”,

UCZNIOWIE:

 • przed wybuchem pandemii, z roku na rok obserwowaliśmy wyraźną tendencję wzrostową liczby warszawskich uczniów objętych edukacją szachową (średni wzrost
  o ok. 1 tys. uczniów rocznie). Tuż przed pandemią w zajęciach szachowych uczestniczyło ponad 10 tys. uczniów warszawskich szkół podstawowych;
 • w ciągu trzech ostatnich lat szkolnych, liczba uczniów z klas I-III SP uczestniczących
  w szkolnych zajęciach szachowych utrzymuje się na poziomie ok. 6 tys. dzieci rocznie.
 • kilka szkół wskazało, że w szkolnych zajęciach szachowych uczestniczą również dzieci innych narodowości, w tym z Ukrainy.

Większość warszawskich szkół podstawowych zamierza kontynuować bądź wprowadzić edukację szachową w II semestrze lub w  kolejnym roku szkolnym2024/2025 (60%, 132/220 SP).

Załączniki: