null

Przedszkole Integracyjne nr 45

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Integracja to efekt działań, które zmierzają do tego, by w różnych grupach społecznych, osoby zdrowe i niepełnosprawne znalazły swoje miejsce do rozwoju i wspólnej aktywności. Wiek przedszkolny to okres sprzyjający tworzeniu podstaw dla integracji.

Przedszkole integracyjne, łączy wszystkie dzieci w jedną grupę wychowawczą, uczy je wzajemnej akceptacji i wrażliwości oraz umożliwia rozwój zgodny z indywidualnymi potrzebami każdego wychowanka.

Realizujemy program wychowawczo-dydaktyczny w oparciu o ustawę o systemie oświaty, podstawę programową wychowania przedszkolnego, wzbogacony o wewnątrzprzedszkolne programy autorskie. Szczegółowe priorytety i działania ujęte są w rocznym planie dydaktyczno – wychowawczym placówki.

Podstawą naszej pracy jest sojusz metod tradycyjnych i nowatorskich. Korzystamy z doświadczeń pedagogiki przedszkolnej i specjalnej, łącząc te ich aspekty, które najlepiej sprawdzają się w pracy z grupami integracyjnymi. Rozwijamy i uczymy dzieci poprzez ruch i zabawę, pamiętając, że w tym wieku jest to ich główna aktywność. Przesłaniem naszego programu jest rozwijanie u dzieci funkcji psychicznych, umiejętności komunikacyjnych oraz nabywanie przez nie kompetencji w działaniu i współdziałaniu, zgodnie z ich aktualnymi potrzebami i możliwościami.

W działaniach edukacyjnych wykorzystujemy naturalną aktywność własną dzieci oraz ich zdolność do twórczego działania w otoczeniu. Dostarczając odpowiednich wzorów wyzwalamy ich kreatywność poznawczą oraz społeczną.

Nasze myślenie o dzieciach jest perspektywiczne. Uważamy, że nauczyciel powinien wiedzieć ku czemu je wychowuje i kształci. Pracujemy przede wszystkim z grupą i kładziemy nacisk na integrację treści programowych.

Obecność wychowanków o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach, nakłada na pedagogów konieczność zabezpieczenia odpowiednich warunków rozwoju.

Wobec dzieci niepełnosprawnych realizujemy programy indywidualnie dostosowywane do ich specjalnych potrzeb rozwojowych. Biorą one udział we wszystkich zajęciach grupowych i jeśli zachodzi potrzeba otrzymują pomoc.

U dzieci zdrowych dbamy o rozwój funkcji poznawczych, dojrzałości emocjonalnej i społecznej zgodnej z ich wiekiem.

U wszystkich dzieci kładziemy nacisk na rozwój tych funkcji, które są niezbędne do osiągnięcia dojrzałości szkolnej i powodzenia w nauce szkolnej, niezależnie od typu szkolnictwa, do którego mogą się dostać.

Dojazd:

Przedszkole znajduje się na warszawskim Mokotowie – położone jest przy ul. Lenartowicza 4 – pomiędzy ulicami Puławską i Krasickiego. Wejście do przedszkola znajduje się od ul. Malczewskiego 13.

Dojazd do przedszkola jest dogodny zarówno dla posiadaczy samochodów jak i dla osób podróżujących komunikacją miejską.

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Mokotów
Specjalizacja instytucji
Kształcenie integracyjne, specjalne potrzeby edukacyjne
Godziny pracy
7.00-17.00
Kadra

Jesteśmy zespołem wielospecjalistycznym: pedagodzy przedszkolni i specjalni, psycholog, fizjoterapeuta, instruktor integracji sensorycznej, logopeda instruktor rytmiki. Główne cele naszej pracy to: kształtowanie relacji dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, wielospecjalistyczna diagnoza potrzeb rozwojowych dzieci niepełnosprawnych, ustalenie priorytetów do pracy rewalidacyjnej dla każdego dziecka niepełnosprawnego, wykrywanie i usprawnianie dzieci z mniejszymi deficytami, wskazującymi na ryzyko dysleksji lub problemy emocjonalne, dbałość o rozwój psychomotoryczny zgodny z możliwościami każdego dziecka – zdrowego i niepełnosprawnego, podczas zajęć grupowych i indywidualnych, współpraca z rodzicami: konsultacje, spotkania edukacyjne, spotkania integracyjne. Zagadnienia te omawiamy na wspólnych spotkaniach każdej grupy. Wymieniamy się wiedzą i ustalamy wspólny kierunek oddziaływań. Grupą opiekuje się trzech pedagogów. Przez kilka godzin w ciągu dnia dwie nauczycielki pracują razem. W toku zajęcia grupowego pedagog specjalny wspiera dzieci niepełnosprawne – dostosowuje treści nauczania i kieruje ich aktywnością. Zajęcia ruchowe i rytmiczne prowadzi specjalista, uczestnicząca w nich nauczycielka modeluje zachowania dzieci, które mają trudności i adaptuje ćwiczenia, którym nie mogą sprostać dzieci niepełnosprawne. Pedagog przedszkolny realizuje, razem z pedagogiem specjalnym, podstawowe zadania wynikające z programu wychowania i nauczania dla danej grupy dziecięcej oraz uczestniczy w programie ukierunkowanym na potrzeby dziecka niepełnosprawnego. Do pedagogów specjalnych należy adaptacja programu edukacyjnego do potrzeb dzieci specjalnej troski oraz prowadzenie z nimi programów indywidualnych. We współpracy z pedagogiem przedszkolnym pedagog specjalny realizuje ogólny program edukacyjny i wychowawczy. Fizjoterapeuta prowadzi grupowe zajęcia ruchowe dla wszystkich dzieci i zajęcia indywidualne dla dzieci niepełnosprawnych, wymagających pomocy w zakresie usprawniania ruchowego. Instruktor integracji sensorycznej prowadzi zajęcia indywidualne dla dzieci niepełnosprawnych, wymagających tej formy pomocy w zakresie usprawniania ruchowego. Instruktor rytmiki prowadzi zajęcia muzyczno–ruchowe dla wszystkich dzieci i ćwiczenia dobrego startu dla dzieci 5-letnich. Są to zajęcia dodatkowe. Logopeda pracuje nad prawidłowym rozwojem mowy, prowadzi indywidualne zajęcia usprawniające komunikację i korygujące wady wymowy. Psycholog prowadzi obserwacje i badania psychologiczne dzieci niepełnosprawnych, badania dojrzałości szkolnej oraz obserwacje i badania innych dzieci na prośbę nauczycielek lub rodziców. Udziela konsultacji rodzicom wychowanków.

Adres
Lenartowicza 4
02-618 Warszawa
Telefon: 22 844 08 29

Sprawdź lokalizację na mapie

Pomoc dziecku

Filtry