null

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23

Drukuj otwiera się w nowej karcie
20131114162858logo_podst_kolor.jpg
 

Jesteśmy zespołem specjalistów pracujących na rzecz  dzieci i młodzieży. Wspieramy działania rodziny i szkoły, uznając za wartości nadrzędne dobro dziecka oraz jego prawo do wszechstronnego rozwoju. Udzielamy pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, starając się odpowiadać na aktualne potrzeby naszych klientów. Świadczymy pomoc dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół i przedszkoli z rejonu dzielnic Warszawy Wesołej i Rembertowa oraz dzieciom nieobjętym edukacją przedszkolną, a zamieszkałym na terenie działania naszej Poradni.

Wszystkie formy pomocy oferowane przez Poradnię są bezpłatne.

Oferta dla dzieci w wieku 0-6 lat oraz dla dzieci korzystających z WWR

Diagnoza:

 • Ocena rozwoju psychomotorycznego dziecka w wieku do 3. r.ż.
 • Diagnoza psychologiczna
 • Diagnoza pedagogiczna (od 3. roku życia)
 • Diagnoza logopedyczna (zaburzeń mowy, wad wymowy)
 • Diagnoza integracji sensorycznej
 • Diagnoza gotowości szkolnej
 • Terapia
 • Terapia w zakresie wsparcia emocjonalnego dzieci
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia integracji sensorycznej
 • Terapia pedagogiczna dzieci z WWR w wieku przedszkolnym
 • Terapia rodzinna
 • Interwencja kryzysowa
 • Zajęcia grupowe
 • Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 2-3-letnich wraz z opiekunami 
 • Zajęcia grupowe dla dzieci metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne 
 • Trening pewności siebie z elementami treningu umiejętności społecznych i Ruchu Rozwijającego W. Sherborne dla dzieci 5- i 6-letnich 
 • Terapia ręki   
 • Trening słuchu 
 • Trening umiejętności społecznych (TUS) dla dzieci w wieku 5-7 lat z zespołem Aspergera lub podejrzeniem Z.A.
 • Konsultacje
 • Konsultacje psychologiczne
 • Konsultacje pedagogiczne
 • Konsultacje logopedyczne (zaburzeń mowy, wad wymowy)
 • Konsultacje w zakresie integracji sensorycznej


Oferta dla dzieci w wieku szkolnym (7-12 lat)

 • Diagnoza
 • Diagnoza gotowości szkolnej
 • Diagnoza psychologiczna
 • Diagnoza pedagogiczna
 • Diagnoza dzieci zdolnych
 • Diagnoza logopedyczna (zaburzeń mowy, wad wymowy)
 • Diagnoza integracji sensorycznej (od 4. do 10. roku życia)
 • Terapia
 • Indywidualna terapia psychologiczna uczniów z trudnościami emocjonalnymi
 • Wsparcie psychologiczne nastolatków  cykliczne spotkania
 • Terapia pedagogiczna uczniów mających trudności w nabywaniu umiejętności czytania i pisania
 • Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia integracji sensorycznej (od 4. do 10. roku życia)
 • Terapia rodzinna
 • Interwencja kryzysowa
 • Zajęcia grupowe
 • Trening umiejętności społecznych (TUS) dla dzieci w wieku 5-7 lat z zespołem Aspergera lub podejrzeniem Z.A. p
 • Trening pewności siebie z elementami treningu umiejętności społecznych i Ruchu Rozwijającego W. Sherborne dla dzieci 8-9 letnich 
 • Grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo 
 • Warsztat gier planszowych dla dzieci z dyskalkulią/ryzykiem dyskalkulii z klas IV-VI 
 • Zaradny Kot w Akcji Nieśmiałość
 • Arteterapia 
 • Konsultacje
 • Konsultacje psychologiczne
 • Konsultacje pedagogiczne
 • Konsultacje logopedyczne
 • Konsultacje w zakresie integracji sensorycznej

Oferta dla młodzieży w wieku 13-18 lat

 • Diagnoza
 • Diagnoza psychologiczna
 • Diagnoza pedagogiczna
 • Diagnoza uczniów zdolnych
 • Diagnoza logopedyczna (zaburzeń mowy, wad wymowy)
 • Terapia
 • Indywidualna terapia psychologiczna uczniów z trudnościami emocjonalnymi
 • Psychoterapia indywidualna długoterminowa dla młodzieży
 • Wsparcie psychologiczne cykliczne spotkania z nastolatkiem
 • Terapia rodzinna
 • Interwencja kryzysowa
 • Zajęcia grupowe
 • Trening umiejętności społecznych (TUS) dla uczniów z zespołem Aspergera lub podejrzeniem Z.A. w wieku 13-15 lat 
 • Grupa terapeutyczna dla młodzieży z klas VI-VIII 
 • Społeczność dla młodzieży z klas licealnych II semestr   
 • Warsztat antystresowy dla uczniów VII i VIII klas szkoły podstawowej 
 • Doradztwo zawodowe
 • Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów
 • Konsultacje
 • Konsultacje w zakresie trudności emocjonalnych
 • Konsultacje w zakresie zaburzeń emocjonalnych
 • Konsultacje psychologiczne dla uczniów i rodziców
 • Konsultacje pedagogiczne

Oferta dla Rodziców

 • Konsultacje
 • Konsultacje psychologiczne
 • Konsultacje pedagogiczne
 • Konsultacje w zakresie doradztwa zawodowego
 • Terapia
 • Wsparcie indywidualne rodziców i rodziny
 • Terapia rodzinna
 • Interwencja kryzysowa
 • Zajęcia grupowe

Oferta dla Nauczycieli

 • Praca w terenie
 • Zakres pomocy bezpośrednio udzielanej nauczycielom w ramach indywidualnej opieki pracowników nad poszczególnymi placówkami
 • Opiekunowie terenowi
 • Sieci współpracy
 • Sieć współpracy dla pedagogów i psychologów szkolnych
 • Sieć współpracy logopedów
 • Sieć współpracy w zakresie doradztwa zawodowego
 • Zajęcia grupowe
 • Psychoedukacja, warsztaty, pogadanki dla nauczycieli, pedagogów i psychologów zgodnie z zapotrzebowaniem
 • Interwencja kryzysowa

Orzecznictwo

Na terenie Poradni działają Zespoły Orzekające, wydające orzeczenia w sprawach:

 1. kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży: niepełnosprawnych ruchowo w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 2. zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim,
 3.  nauczania indywidualnego.

Zespół Orzekający wydaje także opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci w wieku od urodzenia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, u których stwierdzono niepełnosprawność.

Dojazd:

Autobusy lini 173, 198 i 514 przystanek: Armii Krajowej

Pociągi w kierunku: Mińsk Mazowiecki, Siedlce lub Skm linii S2 

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Wesoła
Specjalizacja instytucji
ADHD, nadpobudliwość psychoruchowa, Autyzm, Aspergera zespół, Depresja dzieci i młodzieży, Dysharmonia rozwoju, Dziecko krzywdzone, molestowanie, Dziecko niepełnosprawne, Dziecko szkolne, Dziecko zdolne, Gotowość szkolna, dojrzałość szkolna, Integracja sensoryczna- diagnoza i terapia, Interwencja kryzysowa, Koncentracja uwagi- zaburzenia, trudnosci, Konflikt rozwodowy a dzieci, Kryzys w rodzinie - przemoc, uzależnienia, Kryzysy wieku dojrzewania, Leki, fobie, Mowa- zaburzenia rozwojowe, pomoc logopedyczna, Nauczyciele, wychowawcy - porady, warsztaty, Niemowlęta - rozwój psychoruchowy, Niepełnosprawność umysłowa, Niesmiałość, Ocena rozwoju poznawczego, Opóźnienie rozwoju psychoruchowego, Orzekanie niepełnosprawności dzieci i młodzieży, Pomoc rodzinie, Porady wychowawcze, Rodzice- psychoedukacja, warsztaty, Samobójstwo - próby, myśli, Samouszkodzenia, Specjalne potrzeby edukacyjne, Trudnosci emocjonalne- ogolnie, Trudnosci w czytaniu i pisaniu, dysleksja, dysgrafia i inne, Trudnosci w uczeniu się matematyki, Trudności adaptacyjne w grupie rówieśników, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Wybór szkoły i zawodu, doradztwo zawodowe, Zachowanie- zaburzenia, zachowania agresywne i opozycyjne
Godziny pracy
poniedziałek-piątku w godz. 8:00-20:00, soboty w godz. 8:00-12:00; sekretariat: poniedziałek-piątek w godz. 8.00-18.00, w soboty nieczynny
Kadra

Pedagodzy, psychologowie, psychoterapeuci, logopedzi, diagności i terapeuci SI.

Adres
1 Praskiego Pułku 8
05-075 Warszawa
Telefon: 22 760 03 87

Sprawdź lokalizację na mapie

Pomoc dziecku

Filtry