null

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 15

Drukuj otwiera się w nowej karcie
71fbd72f304007e2b305867b65de632e.png

Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży od urodzenia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej uczęszczającym do placówek oświatowych, (bądź nie objętych opieką żadnych instytucji) mających siedzibę na terenie dzielnicy Ursus oraz ich rodzicom, opiekunom prawnym i nauczycielom.

dla dzieci i młodzieży:

 • diagnowy specjalistyczne: psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne, opiniowanie, orzecznictwo, rozmowy, porady, konsultacje reedukacyjne, pomoc w wyborze szkoły i zawodu
 • terapia: terapia logopedyczna, korekcyjno-kompensacyjna (reedukacja), zaburzeń emocjonalnych, po zgłoszeniu zapotrzebowania istnieje możliwość prowadzenia grup terapeutycznych: dla dzieci z cechami nadpobudliwości psychoruchowej, dla dzieci z problemami emocjonalnymi, a  także; warsztatów przygotowujących do wyboru dalszej drogi kształcenia i zawodu, warsztatów antystresowych i interwencji w klasach
 • zajęcia profilaktyczne: dla dzieci od 3 do 5 lat – program profilaktyczny "Kiedy złość przychodzi, czyli jak radzic sobie z trudnymi emocjami"

 dla rodziców:

 • konsultacje, porady, instruktaże pracy korekcyjnej
 • warsztaty umiejętności wychowawczych
 • zajęcia warsztatowe w zakresie emocjonalnego rozwoju dziecka 3-6-letniego
 • indywidualne konsultacje rodzinne dla rodziców dzieci doswiadczających trudności w radzeniu sobie z emocjami
 • grupa wsparcia dla rodziców, którzy ukończyli warsztaty, doradztwo rodzinne, praca terapeutyczna z rodziną
 • w placówkach warsztatowe i wykładowe zajęcia psychoedukacyjne głównie w zakresie problematyki dojrzałości szkolnej, pracy z dzieckiem z dysleksją rozwojową, problemów okresu dorastania, problemów agresji

dla nauczycieli:

 • konsultacje
 • instruktaże
 • porady w czasie systematycznych dyżurów w szkołach, przedszkolach i w poradni, po zgłoszeniu zapotrzebowania szkolenia rad pedagogicznych

W Poradni działają zespoły: 

 1. Orzekające, które wydają orzeczenia:
 • o potrzebie kształcenia specjalnego
 • o potrzebie nauczania indywidualnego
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Posiedzenia Zespołów odbywają się w piątki w godz. 8.00-10.00

 1. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole (dla dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawności intelektualna, ruchową, sprzęzonymi niepełnosprawnościami, niesłyszące i niedosłyszące, autyzm).

Zespół Orzekający naszej Poradni wydaje:

 • Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na:
 • niepełnosprawność dziecka lub ucznia:
 • niepełnosprawność ruchową, w tym z afazją
 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim
 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym
 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu znacznym
 • niepełnosprawność sprzężoną
 • niedostosowanie społeczne 
 • zagrożenie niedostosowaniem społecznym
 •  Orzeczenia w sprawie nauczania indywidualnego
 •  Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 •  Opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju wydaje się dzieciom od urodzenia do ukończenia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego ze względu na niepełnosprawność dziecka:
 • niepełnosprawność ruchową, w tym z afazją
 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim
 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym
 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu znacznym
 • niepełnosprawność sprzężoną

W Poradni pracuje wysoko wykwalifikowana kadra  specjalistów – psychologów i pedagogów, która ma ukończone studia podyplomowe oraz różne kursy specjalistyczne.

Jesteśmy placówką, która  chętnie jest wybierana przez studentów w celu odbycia  praktyk zawodowych.

Wszystkie wizyty, zajęcia w Poradni są bezpłatne.

Przyjmujemy każde dziecko, każdego rodzica i nauczyciela z terenu Warszawa-Ursus.

Kontakt telefoniczny i przez sekretariat: poniedziałek-piątek w godz. 7:30-18:00,  sobota 8.00-12.00

Mamy stałą, doświadczoną kadrę w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. 

Dojazd:

SKM S1 (przystanek Warszawa Ursus), autobusy: 517, 191, 207, 401 (przystanek Szancera), 187 (przystanek Adamieckiego).

Typ placówki
Edukacja
Lokalizacja
Ursus
Specjalizacja instytucji
ADHD, nadpobudliwość psychoruchowa, Biofeedback, Depresja dzieci i młodzieży, Dysharmonia rozwoju, Dziecko krzywdzone, molestowanie, Dziecko niepełnosprawne, Dziecko szkolne, Dziecko zdolne, Gotowość szkolna, dojrzałość szkolna, Interwencja kryzysowa, Koncentracja uwagi- zaburzenia, trudnosci, Kryzys w rodzinie - przemoc, uzależnienia, Kryzysy wieku dojrzewania, Kształcenie integracyjne, specjalne potrzeby edukacyjne, Leki, fobie, Mowa- zaburzenia rozwojowe, pomoc logopedyczna, Nauczyciele, wychowawcy - porady, warsztaty, Niemowlęta - rozwój psychoruchowy, Niepełnosprawność ruchowa, Niepełnosprawność umysłowa, Niesmiałość, Ocena rozwoju poznawczego, Opóźnienie rozwoju psychoruchowego, Orzekanie niepełnosprawności dzieci i młodzieży, Porady wychowawcze, Psychiatra dzieci i młodzieży, Rehabilitacja ruchowa dzieci i młodzieży, Rodzice- psychoedukacja, warsztaty, Trudnosci emocjonalne- ogolnie, Trudnosci w czytaniu i pisaniu, dysleksja, dysgrafia i inne, Trudnosci w uczeniu się matematyki, Trudności adaptacyjne w grupie rówieśników, Wczesne wspomaganie rodziny z dzieckiem od 0 do 6 lat, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Wybór szkoły i zawodu, doradztwo zawodowe, Zachowanie- zaburzenia, zachowania agresywne i opozycyjne
Godziny pracy
poniedziałek-piątek godz. 7.30-19.30, sobota godz. 8.00-14.00
Kadra
 • psycholodzy,
 • pedagodzy,
 • terapeuci,
 • logopedzi,
 • neurologopedzi,
 • fizjoterapeuci
Adres
Dzieci Warszawy 42
02-495 Warszawa
Faks: 22 886 30 17

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

Pomoc dziecku

Filtry