null

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szczegółowe informacje na temat oferty i działalności OPS Dzielnicy Wola znajdują się na stronie internetowej www.ops-wola.waw.pl

 

Działy Pomocy Środowiskowej nr I, II, III, IV, ul.  Bema 91 

W Działach Pomocy Środowiskowej OPS Dzielnicy Wola pracuje 46 pracowników socjalnych i specjalistów pracy socjalnej. Zadaniem pracownika socjalnego jest profesjonalne pomaganie- podstawową formą pomocy jest praca socjalna, która ma na celu wspieranie osób i rodzin we wzmacanianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Z pomocy w formie pracy socjalnej może skorzystać każda osoba lub rodzina, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej i nie jest w stanie samodzielnie jej przezwyciężyć wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Ponadto pracownicy socjalni prowadzą postępowania w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej. Głównym elementem postępowania jest przeprowadzanie wywiadów środowiskowych z osobą potrzebującą pomocy w jej miejscu zamieszkania. W efekcie przeprowadzonego postępowania wydawana jest decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia. Osoba korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej zobowiązana jest do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązaniu trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazła. Współpraca może być oparta o kontrakt socjalny, tj. pisemną umowę osoby korzystającej z pomocy i pracownika socjalnego określającą cele oraz sposoby ich realizacji wraz z harmonogramem.

Świadczenia pomocy społecznej przyznawane są osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, szczególne okoliczności życiowe uprawniające do korzystania ze świadczeń określonych w ustawie o pomocy społecznej. Są wśród nich m.in.: ubóstwo, sieroctwo, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietności, długotrwała choroba i inne.

W zależności od okoliczności stwierdzonych podczas przeprowadzonego postępowania- w szczególności w trakcie wywiadu środowiskowego może być przyznanie pomocy w formie świadczeń pieniężnych ( różnego rodzajów zasiłków- przede wszystkim: stałych, okresowych, celowych, celowych specjalnych) lub świadczeń niepieniężnych.

Do podstawowych rodzajów świadczeń niepieniężnych należą:

 • pomoc w formie gorącego posiłku m.in. sfinansowanie obiadów dla dzieci w szkole
 • pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania (dla osób, które wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione)
 • pomoc rzeczowa np. w formie talonów do sklepów, paczek itp.
 • organizacja pogrzebu
 • inne

Pracownicy socjalni prowadzą także postępowania w sprawie umieszczenia osoby wymagającej całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej oraz współpracują z pracownikami pozostałych komórek organizacyjnych pomocy społecznej na terenie Dzielnicy Wola m.in. w zakresie organizacji wspracia dla rodzin, interwencji i wspracia w przypadku pomocy rodzinie.

Dział Pomocy Specjalistycznej, ul. Karolkowa 58a

 1. Programy pomocy dziecku i rodzinie - dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, przeżywających kryzys, napotykających na problemy w wypełnianiu ról rodzicielskich (aktualnie warsztaty umiejętności wychowawczych, program dla samotnych matek, program wsparcia rodzin w których ma urodzić się dziecko, dla rodzin wielodzietnych, dla rodziców niepełnosprawnych intelektualnie, dla rodziców naturalych itp)
 2. Program wsparcia dla rodzin zastępczych (m.in. warsztaty umiejętności wychowawczych, spotkania edukacyjne, integracyjne, zajęcia dla dzieci )
 3. Program "Rodzina bez przemocy " - ( interwencje- procedura "Niebieska Karta w pomocy społecznej", grupa wsparcia, poradnictwo indywidualne, warsztaty umiejętności psychospołecznych, program "Starszy Pan, Strsza Pani" - dla osób starszych doświadczajacych przemocy i ich opiekunów).
 4. Program dla osób uzaleznionych- klientów OPS i członków ich rodzin (poradnictwo, edukacja, grupa wsparcia, grupa dla członków rodzin, klub abstynenta "Karol".
 5. Program socjoterapeutyczny dla młodzięży dla młodzieży w wieku gimnazjalnym.
 6. Klub "Ku Aktywności Zawodowej" - oferta wsparcia i pomocy dla osób bezrobotnych, poszukujących i chcących zmienić pracę. Udostępnianie ofert pracowych, komputerów, Internetu, Faxu, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, kursy aktywności. itp
 7. "Wolontariat w OPS" - program aktywizacji środowiska lokalnego na rzecz potrzebujących mieszkańców dzielnicy (pomow nauce, opieka i wspirawnie rozwoju dzieci, kursy językowe, komputerowe dla różnych grup odbiorców, towarzyszenie samotnym osobom starszym i niepełnosprawnym a także okazjonalnie - wsparanie pracowników OPS w organizacji fetynów, imprez rekreacyjno-kulturalnych, konferencji itp)

Dział Oparcia Społecznego, ul. Żytnia 75/77 

Dział Opracia Społecznego tworzy zintegrowany system oparcia społecznego na który składają się takie elementy jak:

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób chorych psychicznie (ŚDS)
 2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób chorych psychicznie świadczone w miejscu zamieszkania Klienta.
 3. Specjalistyczne usługi opiekuńczo-readaptacyjne dla osób powyżej 60. r. życia z zaburzeniami psychicznymi, otępniennymi świadczone w miejscu zamieszkania Klienta.
 4. Klub "Pod Daszkie" dla osób z dysfunkcją zdrowia psychicznego
 5. Świetlica Opiekuńcza dla Osób z chorobą Alkzheimera
 6. Profesjonalne poradnictwo, informacje i konsultacje udzielane Klientom i Pracownikom OPS.
 7. Współpraca z służbą zdrowia, przede wszystkim z PZP oraz oddziałami rejonowych szpitali psychiatrycznych.
 8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i samopomocowymi świadczącymi pomoc chorym psychicznie.

Działania systemowe funkcjonują w oparciu o lokal przy ul. Żytnie 75/77, w którym znajduje się ŚDS, Klub "Pod Daszkiem" i Świetlica Opiekuńcza dla Osób z chorobą Alzheimera i w który jest siedziba koordynatora specjalistycznych usług i specjalistycznych usług opiekuńczo- readaptacyjnych.

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów, ul. Zawiszy 5

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów, prowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy umożliwia starszym mieszkańcom Dzielnicy Wola korzystanie z różnego rodzaju usług świadczonych przez placówkę.

Celem działalności Ośrodka jest:

 • poprawa sytuacji życiowej osób starszych
 • przeciwdziałanie marginalizacji i poczucia samootnienia osób starszych
 • umożliwienie osobom starszym prowadzenie aktywnego i twórczego życia

Ośrodek oferuje Seniorom pobyt dzienny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 w ramach, którego można między innymi:

 • korzystać z dwóch posiłków dziennie
 • uczestniczyć w zajęciach: usprawniających oraz podtrzymujących kondycję fizyczną i psychiczną, rekreacyjnych, muzycznych, plastycznych, klubowych i dyskusyjnych
 • brać udział w : spacerach, zabawach tanecznych, imprezach okolicznościowych

W Ośrodku działa również Klub "Kłębuszek" w ramach, którego można zaprezentować swoje umiejętności i osiągnięcia rękodzialnicze / dziewiarstwo, haft, makrama/, wymienić siędoświadczeniem, poznać nowe techniki i osoby o podobnych zainteresowaniach. Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 15:00-17:30.

Ponadto w OWS realizowany jest Program "Aktywny Senior" oraz prowadzony jest Punkt Informacyjny dla Seniorów, w którym można dowiedzieć się o programach aktywizacyjnych dla Seniorów, ofercie opiekuńczej i usługowej oraz ulgach i uprawnieniach dla osób starszych.


Dojazd:

Dyrekcja i Działy Pomocy Środowiskowej, ul. Bema 91

Tramwaje: 8; 10; 26; 27

Autobusy: 105; 125; 136; 154; 159; 167; 178; 184; 186; 404; 408; 414; 506; 507; 523; N43

Dział Pomocy Specjalistycznej, ul. Karolkowa 58a

Tramwaje: 1; 13; 22; 24; 26; 27; 32; 46,

Autobusy: 522; 171; 190

Dział Oparcia Społecznego, ul. Żytnia 75/77

Tramwaje: 8; 10; 13; 24; 26; 27;

Autobusy: 136; 155; 171; 190; 197; 410; 501; 522;

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów, ul. Zawiszy 5

Tramwaje:  13, 23, 24, przystanek Młynów

Autobusy: 103, 151, 136, przystanek Młynów

Typ placówki
Pomoc społeczna
Lokalizacja
Wola
Specjalizacja instytucji
Interwencja kryzysowa, Kryzys w rodzinie - przemoc, uzależnienia, Pomoc rodzinie, Porady wychowawcze, Rodzice- psychoedukacja, warsztaty, Rodziny zastępcze, Specjalistyczne usługi opiekuńcze, Środowiskowe domy samopomocy, Uzależnienia, Wczesne wspomaganie rodziny z dzieckiem od 0 do 6 lat, Zasiłki
Godziny pracy
poniedziałek-piątek w godz 8:00-16:00 z wyjątkiem Działu Pomocy Specjalistycznej: dodatkowo w godzinach popołudniowych i w soboty (programowe zajęcia grupowe)
Kadra

Dyrektor: Bogusława Biedrzycka

Zastępca Dyrektora: Olga Filipiak-Wadas

Działy Pomocy Środowiskowej:

kierownicy:

dział I Katarzyna Szumiła

dział II Teresa Lipowska

dział III Krystyna Chromińska

dział IV Monika Sarzała

Pracownicy socjalni pracujący zgodnie z podziałem Dzielnicy na rejony działania. Dokładny podział rejonów znajduje się na stronie internetowej OPS.

Dział Pomocy Specjalistycznej:

kierownik: Elżbieta Lesiak

Pedagodzy, psycholodzy, mgr resocjalizacji, socjoterapeuci, specjaliści ds uzależnień, specjaliści ds przemocy, specjaliści pracy z rodziną, doradca zawodowy

Dział Oparcia Społecznego:

kierownik: Grażyna Adamaszek-Kubaszewska

Pedagodzy, psycholodzy, terapeuci zajęciowi, pracownik socjalny

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów

kierownik: Anita Kucharska
 

Adres
Bema 91
01-233 Warszawa
Telefon: 22 571 50 00
Faks: 22 571 50 50

Sprawdź lokalizację na mapie

Pomoc dziecku

Filtry