null

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy rozpoczął swoją działalność w 1995 r. Swoje zadania realizuje w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.). W ramach Ośrodka funkcjonuje Dział Pomocy Środowiskowej i Specjalistycznej

Dział Pomocy Środowiskowej i Specjalistycznej
ul. St. Kostki Potockiego 20, pok. 23
tel. 22 425 61 52, 498 19 51

W skład zespołu tego działu wchodzi trzech pracowników socjalnych, specjalista pracy socjalnej oraz specjalista pracy z rodziną i eurokoordynator. Zespół działa w środowisku lokalnym na terenie dzielnicy Wilanów.

 1. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby i bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, kłopotach w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dotyczy to zwłaszcza rodzin niepełnych i wielodzietnych oraz osób dotkniętych alkoholizmem, narkomanią, trudnościami w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, klęskami żywiołowymi  lub ekologicznymi.
 2. Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 4 ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej (ogłasza je Minister Pracy i Polityki Społecznej) i jednocześnie znaleźli się oni w jednej z wymienionych powyżej sytuacji.

Ośrodek zajmuje się także wnioskowaniem i kompletowaniem dokumentów niezbędnych do otrzymania skierowania do Domu Pomocy Społecznej.

W ramach swoich zadań i kompetencji, pracownicy OPS:

 • przeprowadzają wywiady środowiskowe, które pozwalają na diagnoz środowiska rodzinnego;
 • przygotowują plan pomocy;
 • udzielają informacji o przysługujących świadczeniach;
 • prowadzą pracę socjalną na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym bez względu na posiadany dochód;
 • monitorują efekty podjętych działań;
 • pomagają w załatwieniu spraw urzędowych i innych spraw bytowych;
 • udzielają poradnictwa specjalistycznego lub wskazują instytucje, które takiej pomocy udzielają osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych;
 • współpracują z instytucjami i organizacjami, działającymi na rzecz rodziny;
 • powiadamiają organy ścigania i sąd rodzinny, gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Najserdeczniejszą opieką otoczeni są ludzie starsi, chorzy, samotni o najniższych dochodach oraz dzieci. Temat naszego zainteresowania i działania stanowi:

 • dożywianie dzieci w szkołach;
 • finansowanie w części lub całości wyjazdów dzieci na kolonie letnie;
 • pomoc dla rodziców w wyposażeniu dzieci do szkoły;
 • pomoc pieniężna na zakup odzieży, leków i opału na zimę;
 • pomoc niezbędna w przypadku zaistnienia wydarzeń losowych określonych przepisami;
 • świadczenie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych samotnym i chorym mieszkańcom naszej dzielnicy;
 • ścisła współpraca z pedagogami szkolnymi, psychologami, kuratorami sądowymi, Policją, Dzielnicowym Zespołem Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • Współpraca z Policją w ramach procedury „Niebieska Karta”;
 • motywowanie do podjęcia działań pozwalających na poprawę swojej sytuacji bytowej;
 • praca z rodzinami doznającymi przemocy domowej;
 • udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom przejawiającym problemy wychowawcze;
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 • kompletowanie dokumentacji do Domów Pomocy Społecznej;
 • kierowanie mieszkańców w celu orzeczenia stopnia niepełnosprawności;
 • obejmowanie pomocą osób bezdomnych i opuszczających zakłady karne;
 • pomoc usługowa i materialna dla kombatantów;
 • kierowanie osób do korzystania z usług i zajęć w Dziennych Domach Samopomocy Środowiskowej;
 • współpraca z organizacjami działającymi na terenie dzielnicy Wilanów (spółdzielnia mieszkaniowa, przychodnie zdrowia, szkoły, Policja, Straż Miejska, parafie).

Filia Nr 1: Dzienny Dom Samopomocy Środowiskowej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

ul. Królowej Marysieńki 21
02-954 Warszawa
tel. 22 651 89 27

Dni i godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek w godz. 8:30-16:30

Filia Nr 2: Dzienny Dom Samopomocy Środowiskowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

ul. St. Kostki Potockiego 20
02-958 Warszawa,
tel. 22 423 57 88; 22 498 19 51 w. 16

Dni i godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek w godz. 8:00-16:00

Filia Nr 3: Dzienny Dom Samopomocy

ul. Lentza 35
02-956 Warszawa,
tel. 22 651 79 92

Dni i godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek w godz. 8:30-16:30

 

Typ placówki
Pomoc społeczna
Lokalizacja
Wilanów
Specjalizacja instytucji
Dziecko krzywdzone, molestowanie, Konflikt rozwodowy a dzieci, Kryzys w rodzinie - przemoc, uzależnienia, Niepełnosprawność umysłowa, Pomoc rodzinie, Porady wychowawcze, Rodziny zastępcze, Specjalistyczne usługi opiekuńcze, Środowiskowe domy samopomocy, Terapia zajęciowa, Uzależnienia, Zasiłki
Godziny pracy
poniedziałek w godz. 8.00-16.00 (pracownicy socjalni 8.00-18.00); wtorek 8.00-16.00; środa 8.00-16.00; czwartek 8.00-16.00; piątek 8.00-16.00
Kadra

Dyrektor Ośrodka: Katarzyna Krupowicz-Kuzińska

Dział Pomocy Środowiskowej i Specjalistycznej

Kierownik Działu: Kinga Danaburska
Specjalista pracy socjalnej: Monika Tomala
Starszy pracownik socjalny: Sławomir Jaronowski
Pracownik socjalny: Alicja Marczuk
Pracownik socjalny: Anna Chosia
Specjalista pracy z rodziną: Agnieszka Koczyk
Pracownik socjalny eurokoordynator: Bernard Wróblewski

Dział księgowy

Główna Księgowa: Hanna Sotomska
Starszy inspektor ds. finansowo-płacowych: Halina Zientara
Księgowa Izabela Papierska

Inspektor ds.realizacji świadczeń: Henryka Zaniewska
Inspektor ds. kadrowo-administracyjnych: Joanna Stępniewska
Radca prawny: Małgorzata Borkowska

Filia Nr 1 Dzienny Dom Samopomocy Środowiskowej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Kierownik placówki: Beata Haas
Konsultant rewalidant: Katarzyna Dobies
tarszy opiekun: Józef Gutkowski
Konsultant ds. rewalidacji: Wanda Egert
Terapeuta muzykoterapii: Teresa Wiśniewska
Pracownik socjalny: Karolina Rapacka

Filia Nr 2 Dzienny Dom Samopomocy Środowiskowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Kierownik placówki: Małgorzata Kowalewska
Terapeuta: Sylwia Wójcikowska
Terapeuta: Jacek Daszewski
Instruktor terapii zajęciowej: Grzegorz Patyna
Starszy instruktor terapii zajęciowej i konsultant psycholog-pedagogiczny: Teresa Sałyga Dolega
racownik socjalny: Anna Chosia

Filia Nr 3 Dzienny Dom dla Osób Starszych

p.o. Kierownika placówki: Katarzyna Lisowska
Opiekun kwalifikowany (zastępstwo): Magdalena Molęda
Instruktor terapii zajęciowej: Barbara Szewczuk
Terapeuta muzykoterapii: Teresa Wiśniewska
Robotnik gospodarczy: Agnieszka Gajowiak

Adres
Przyczółkowa 27A
02-968 Warszawa
Telefon: 22 648 22 26
Faks: 22 649 45 65

Sprawdź lokalizację na mapie

Pomoc dziecku

Filtry