null

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podstawa do świadczeń pomocy społecznej.

Podstawą przyznania świadczeń przez Ośrodki Pomocy Społecznej jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie, w szczególności z powodu:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Celem działania Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im, w miarę możliwości, doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia, ich integracji ze środowiskiem oraz zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

W ramach swoich kompetencji i zadań pomoc społeczna wspiera potrzebujących w różny sposób, w tym między innymi:

 • udziela pomocy finansowej i rzeczowej m.in. na dożywianie, odzież, zakup opału, na opłatę energii i czynszu oraz na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się, na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym;
 • udziela schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym;
 • świadczy usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, w miejscu zamieszkania;
 • pomaga w staraniach o dom pomocy społecznej;
 • prowadzi dzienny dom pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy;
 • udziela zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 • organizuje poradnictwo prawne i psychologiczne,
 • zajmuje się sprawieniem pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 • współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje z pewnymi zastrzeżeniami osobom i rodzinom w przypadku, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza określonego kryterium dochodowego. Poza spełnianiem kryterium dochodowego, konieczne jest wystąpienie co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w Ustawie o pomocy społecznej lub też innych okoliczności, uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Filia I

ul. Iwicka 19

02-735  Warszawa

Filia II

ul. Bałuckiego 5

02-557 Warszawa

 

Typ placówki
Pomoc społeczna
Lokalizacja
Mokotów
Specjalizacja instytucji
Interwencja kryzysowa, Konflikt rozwodowy a dzieci, Kryzys w rodzinie - przemoc, uzależnienia, Niepełnosprawność ruchowa, Niepełnosprawność umysłowa, Pomoc rodzinie, Porady wychowawcze, Rodzice- psychoedukacja, warsztaty, Rodziny zastępcze, Specjalistyczne usługi opiekuńcze, Śmierć i żałoba, Środowiskowe domy samopomocy, Uzależnienia, Wybór szkoły i zawodu, doradztwo zawodowe, Zasiłki
Godziny pracy
poniedziałek-piątek 8.00-16.00
Adres
Falęcka 10
02-547 Warszawa
Faks: 22 849 44 68

Sprawdź lokalizację na mapie

Pomoc dziecku

Filtry