null

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podczas każdego z trzech etapów Olimpiady testowi zostaje poddana wiedza uczestników z zakresu polskiej i światowej kinematografii, środków filmowego wyrazu, gatunków dziennikarskich i komunikacji w social mediach. Dzięki jasnym zasadom oraz czytelnym wymaganiom uczestnicy mają szansę solidnie przygotować się do olimpijskich zmagań i stanąć do uczciwej rywalizacji. Laureaci otrzymują wiele nagród: m.in. indeksy na uczelnie wyższe w całym kraju, akredytacje na festiwale filmowe, książki i filmy.

Jak zgłosić się na Olimpiadę?

  1. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.
  2. Uczeń, który chce wziąć udział w Olimpiadzie powinien zgłosić się do dyrektora swojej szkoły wraz z wypełnionym Zgłoszeniem uczestnictwa (Załącznik Nr 2 dla osoby pełnoletniej lub Załącznik Nr 2a dla osoby niepełnoletniej).
  3. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Szkolną(Załącznik Nr 3a), w skład której powinny wchodzić co najmniej trzy osoby będące nauczycielami w tej szkole, a jedną z nich jest nauczyciel informatyki. Dyrektor wyznacza Przewodniczącego Komisji Szkolnej. Opiekun naukowy uczestników może być jednocześnie Przewodniczącym Komisji Szkolnej.
  4. Przewodniczący Komisji Szkolnej na podstawie przekazanych przez uczniów Zgłoszeń uczestnictwa wypełnia formularz znajdujący się na stronie internetowej Olimpiady w zakładce Formularz zgłoszeniowy.
  5. Po wypełnieniu formularza rejestracji elektronicznej na adres e-mail Przewodniczącego Komisji Szkolnej zostanie przesłane potwierdzenie zgłoszenia. Nie trzeba go drukować, ani przesyłać do organizatora. Jest to jedynie dokument poświadczający zgłoszenie. W przypadku nieotrzymania przez Przewodniczącego Komisji Szkolnej wiadomości e-mail w ciągu 24 godzin, należy skontaktować się z organizatorem w celu wyjaśnienia sprawy (tel. 22 182 47 67 lub 22 182 47 63, e-mail: olimpiada@fina.gov.pl).
  6. Do 14 listopada 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) Przewodniczący Komisji Szkolnej zobowiązany jest przesłać w formie papierowej oryginały zgłoszeń uczestnictwa: Załącznik Nr 2i/lub Załącznik Nr 2a na adres Organizatora (kopie zgłoszeń powinny zostać w szkole). Jednocześnie w dniu wysłania oryginałów pocztą Przewodniczący Komisji Szkolnej zobowiązany jest wysłać skanyzgłoszeń uczestnictwa na adres: olimpiada@fina.gov.pl
  7. Po 15 listopada 2022 Organizator przydzieli każdemu Uczestnikowi indywidualny kod identyfikacyjny. Kod ten będzie nadany jednorazowo i będzie ważny na czas wszystkich Etapów Olimpiady. O swoim kodzie Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora przed I Etapem Olimpiady.

Więcej informacji znajduje się na stronie Olimpiady.