null

Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „TOP” pełni funkcję Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego na terenie miasta stołecznego Warszawa. Wspieranie dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością oraz ich rodzin jest realizacją zadań określonych w aktach prawnych „Za życiem”.

Program „Za życiem” skierowany jest do dzieci już od momentu urodzenia do czasu podjęcia przez nie nauki szkolnej, u których wykryto wady lub zaburzenia rozwojowe (dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością) oraz ich rodziców. Głównymi celami działania programu są zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu/zagrożonemu niepełnosprawnością kompleksowego wsparcia, udzielanie informacji rodzicom na temat problemów i trudności rozwojowych ich dzieci, skoordynowanie działań wspierających oraz zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny. Formy pomocy zależą od potrzeb rozwojowych dziecka i rodziny stwierdzonych w przeprowadzonej diagnozie lub zaleceniach zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka bądź w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

 Adresatami pomocy w ramach OKRO są w szczególności:

1. dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością z powodu chorób genetycznych, metabolicznych, zaburzonego rozwoju w okresie pre- i perinatalnym oraz zaburzeń rozwojowych od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których występują wybrane schorzenia wg ICD-10; przede wszystkim: dzieci legitymujące się najcięższymi schorzeniami i zaburzeniami;

2. rodzice ww. dzieci;

3. zajęciami specjalistycznymi w ramach OKRO obejmuje się:

a) dzieci, u których zdiagnozowano choroby lub niepełnosprawność, mające prawo do korzystania z pomocy w ramach programu „Za życiem” z uwagi na posiadane zaświadczenie lekarskie o występowaniu ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

b) dzieci zaliczone do osób niepełnosprawnych na podstawie posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju;

c) dzieci do ukończenia 3 roku życia zagrożone niepełnosprawnością na podstawie zaświadczenia lekarskiego „Za życiem”;

d) dzieci powyżej 3 roku życia zagrożone niepełnosprawnością na podstawie zaświadczenia lekarskiego (w takim przypadku okres prowadzenia terapii w OKRO wynosi pół roku z możliwością przedłużenia, jeśli w trakcie tego półrocznego okresu rodzic dostarczy dokumenty potwierdzające niepełnosprawność dziecka). 

Oferta zajęć w ramach OKRO

  • Terapia psychologiczna ukierunkowana m.in. na rozwijanie sfery poznawczej, komunikacyjnej oraz społeczno – emocjonalnej dziecka wzmacnianie dążenia do samodzielności, trening zadaniowy.
  • Terapia pedagogiczna ukierunkowana   między   innymi   na   stymulację   rozwoju   poznawczego,   stymulowanie   rozwoju motoryki małej, dużej motoryki, percepcji wzrokowej i słuchowej, rozwijanie zabawy,  naukę   komunikacji, wzmacnianie dążenia do samodzielności, trening samoobsługowy, trening zadaniowy.
  • Terapia logopedyczna/ neurologopedyczna ukierunkowana m. in. na stymulowanie rozwoju mowy czynnej i biernej, kształtowaniu umiejętności komunikacyjnych, językowych, usprawnianie aparatu artykulacyjnego.
  • Fizjoterapia ukierunkowana m.in. na rozwój świadomości ciała, prawidłowej postawy, siły, elastyczności, koordynacji.
  • Integracja Sensoryczna – zgodnie z zaleceniami diagnozy.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez zespół wykwalifikowanych terapeutów. Nasi specjaliści poza systematyczną pracą z dziećmi w gabinecie starają się pomóc rodzicom w procesie edukacyjno - terapeutycznymi, udzielają instruktażu i porad. Ponadto w czasie swojej pracy stosują wiele metod i form pracy dostosowanych do możliwości i  potrzeb danego dziecka. Zajęcia w OKRO  prowadzone są przy użyciu m.in. elementów Metody ESDM, Metody Krakowskiej, metody werbo-tonalnej, Metody Dobrego Startu, muzykoterapii, arteterapii, zabaw paluszkowych, zabaw słuchowo-rytmiczno-tanecznych/ruchowych, ćwiczeń logorytmicznych, MRR Weroniki Sherborne, dziecięcych masażyków wg. Marty Bogdanowicz, komunikacji alternatywnej, programu Aktywności Knilla.

Informacje o działalności Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego oraz zapisy do programu osobiście lub  pod numerem telefonu 723244016.  Ośrodek ma swoją siedzibę przy ul. Słupeckiej 2a w Warszawie.