null

NAUKA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W WARSZAWIE. INFORMACJA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI PRZYBYWAJĄCYCH Z UKRAINY PO 24 LUTEGO

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta, uczniowie wchodzą do klasy.
Autor: m.st. Warszawa

(Український варіант статті)

W polskim systemie edukacji dzieci z niepełnosprawnościami mogą uczyć się
w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, szkołach integracyjnych lub
specjalnych. Większość warszawskich szkół specjalnych nie posiada internatów.
Twoje dziecko może też uczyć się zdalnie w ukraińskim systemie oświaty. Jeśli
podejmiesz taką decyzję, złóż w urzędzie dzielnicy w której dziecko mieszka,
oświadczenie o nauce zdalnej w szkole ukraińskiej. Więcej informacji o polskim
systemie oświaty znajdujesz tu: https://edukacja.um.warszawa.pl/putivnyk.

O wyborze rodzaju przedszkola lub szkoły decydują rodzice. Szkoły
ogólnodostępne i integracyjne znajdują się w każdej dzielnicy i do nich są
przyjmowane dzieci z obwodów tych szkół. W sprawie miejsce w szkole
ogólnodostępnej lub integracyjnej skontaktuj się z koordynatorem dzielnicowym:
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/koordynatorzy-dzielnicowi-pomoc-uczniom-zukrainy

Jeśli podejmiesz decyzję, o wyborze szkoły specjalnej, to podstawą przyjęcia do
takiej szkoły jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie
o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, które wydają publiczne poradnie
psychologiczno-pedagogiczne. W polskim systemie oświaty kształceniem
specjalnym są obejmowane dzieci:

 • niesłyszące,
 • słabosłyszące,
 • niewidome,
 • słabowidzące,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • zagrożone niedostosowaniem społecznym,
 • niedostosowane społecznie.

Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim są obejmowane
zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Do szkoły specjalnej może być przyjęty uczeń na podstawie orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego lub oświadczenia rodziców o złożeniu wniosku o wydanie
takiego orzeczenia w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Oświadczenia
dostępne są w szkołach i poradniach.

CO ZROBIĆ JEŚLI DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE NIE UCZĘSZCZA DO SZKOŁY
I NIE MA WYDANEGO ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Krok 1. Aby uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zgłoś się do
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej odpowiedniej dla miejsca
zamieszkania dziecka. W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do
przedszkola lub szkoły orzeczenia wydają zespoły działające w poradniach właściwych
ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Każda szkoła i poradnia ma rejon – obszar ulic, z którego dzieci są objęte edukacją i pomocą psychologiczną.

Adresy poradni znajdziesz tu: https://edukacja.um.warszawa.pl/-/wykaz-publicznychporadni-psychologiczno-pedagogicznych-w-warszawie

Jeśli masz dokumenty w języku ukraińskim potwierdzające niepełnosprawność dziecka
przekaż je dyrektorowi poradni. Jeśli posiadasz inne dokumenty określające formy
pomocy, które powinny być zapewniane w przedszkolu lub szkole, przekaż je lub podaj
informacje dotyczące dziecka, np. stanu jego zdrowia, dysfunkcji rozwojowych lub
niepełnosprawności. To ważne, bo informacje te będą pomocne w zapewnieniu
dziecku odpowiedniego wsparcia i pomocy.

Krok 2. Złóż wniosek o przyjęcie do szkoły lub placówki specjalnej.

 • w wybranej szkole

lub

 • w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy – możesz złożyć wersję papierową w Kancelarii ogólnej Urzędu przy Alejach Jerozolimskich 44 lub wysłać skan wniosku na adres: sekretariat.BE@um.warszawa.pl

Krok 3. Poczekaj na informację ze szkoły lub Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
(Biura Edukacji) o proponowanym miejscu w szkole dla Twojego dziecka.

CO ZROBIĆ JEŚLI DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE NIE UCZĘSZCZA DO SZKOŁY
A MA JUŻ WYDANE ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO


Krok 1. Złóż wniosek o przyjęcie do szkoły lub placówki specjalnej. Wniosek możesz
złożyć

 • w szkole ogólnodostępnej, integracyjnej lub specjalnej w zależności od tego jaką

formę kształcenia wybierzesz dla Twojego dziecka
lub

 • w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Edukacji (w wersji papierowej w Kancelarii Ogólnej Urzędu przy Alejach Jerozolimskich 44 lub wysłać skan wniosku na adres: sekretariat.BE@um.warszawa.pl

Krok 2. Poczekaj na informację ze szkoły lub Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
(Biura Edukacji) o proponowanym miejscu w szkole dla Twojego dziecka.

Załączniki: