null

Międzynarodowa konferencja na temat przemocy i nękania w szkole

Drukuj otwiera się w nowej karcie

5 listopada br. UNESCO i francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, Młodzieży i Sportu organizują wspólnie konferencję międzynarodową online na temat przemocy i nękania w szkole. Jej celem jest podniesienie świadomości społecznej problemu, który narasta w skali całego globu, stworzenie możliwości dzielenia się doświadczeniami. Spotkanie odbędzie się w formule online. Prowadzone będzie w języku angielskim.

5 listopada, w tym roku po raz pierwszy obchodzony będzie Międzynarodowy dzień przeciwko przemocy i nękaniu, w tym cybernękaniu w szkole (International Day against Violence and Bullying at School Including Cyberbullying), proklamowany na 40. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w listopadzie 2019 r. Propozycja, poparta przez wszystkie 193 kraje członkowskie Organizacji, zgłoszona została przez Francję, Meksyk i Maroko podczas 207. sesji Rady Wykonawczej UNESCO.

Obchody Dnia odbywać się będą co roku, w pierwszy czwartek listopada. Ich celem jest zwrócenie uwagi na fakt, że wszelkie formy przemocy w szkole stanowią naruszenie praw dzieci i młodzieży do edukacji, zdrowia oraz poczucia bezpieczeństwa. Obchody mają przyczynić się do wzmocnienia partnerstwa w podejmowaniu inicjatyw służących zapobieganiu i eliminowaniu przemocy i znęcania się, w tym nękania za pomocą technik cyfrowych (cybernękania). Ich celem jest także zwrócenie uwagi na pilną potrzebę zajęcia się pierwotnymi przyczynami zjawiska przemocy szkolnej i na konieczność promowania kultury poszanowania praw uczniów z jednej strony, a zerowej tolerancji dla przemocy z drugiej. Proklamując Dzień, UNESCO apeluje także do państw członkowskich, agend ONZ, innych organizacji międzynarodowych i szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego o wsparcie dla idei obchodów Dnia, pomoc w ich promocji i organizacji, zarówno w skali międzynarodowej, krajowej, jak i – przede wszystkim – lokalnej.

Przeciwstawienie się zjawiskom agresji i nękania w szkole ma zasadnicze znaczenie dla osiągania Celów Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030, w szczególności Celu 4., dążącego do zapewnienia wszystkim edukacji włączającej na wysokim poziomie i promowania uczenia się przez całe życie, a także Celu 16., nakazującego promowanie pokojowych, zrównoważonych, włączających modeli rozwoju społecznego.

Według raportu UNESCO pt. „Co kryje się za liczbami: położyć kres  przemocy i zastraszaniu w szkole” (Behind the numbers: Ending school violence and bullying), który przedstawia najbardziej aktualne i wyczerpujące dowody w tej sprawie, prawie co trzeci uczeń przynajmniej raz w ciągu ostatniego miesiąca doświadczył w szkole nękania ze strony rówieśników. Jednocześnie systematycznie narasta zjawisko cyberprzemocy, a dowody wskazują na silny związek między nękaniem online i przez telefon komórkowy a przemocą fizyczną. Większość uczniów, którzy są ofiarami cyberprzemocy, była wcześniej w szkole prześladowana fizycznie, a znaczny procent ofiar doświadczył obu form przemocy.

Konsekwencje tych zjawisk patologicznych w szkole są daleko idące. Ofiary mają trudności z koncentracją w klasie, opuszczają lekcje, unikają zajęć szkolnych, wagarują lub całkowicie porzucają perspektywy zawodowe. Atmosfera lęku, strachu i niepewności jest nie do pogodzenia z nauką, a niebezpieczne środowisko obniża jakość edukacji wszystkich uczniów przebywających w szkole.

UNESCO jest oficjalnym partnerem zaplanowanej na pięć lat globalnej kampanii Safe to Learn, mającej na celu położenie kresu przemocy w szkołach, aby dzieci mogły uczyć się, rozwijać i realizować swoje marzenia. Oprócz UNESCO, wśród partnerów znalazły się także inne agendy Narodów Zjednoczonych, takie jak UNICEF, Bank Światowy, Światowa Organizacja Zdrowia, Inicjatywa Narodów Zjednoczonych ds. Edukacji dziewcząt (UNGEI), a także Globalne Partnerstwo na rzecz Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci, Globalna Koalicja na rzecz Edukacji i Forum Społeczeństwa Obywatelskiego dla Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci (Civil Society Forum to End Violence against Children).

Więcej informacji znajduje się na stronie UNESCO.

Źródło informacji: Polski Komitet ds UNESCO