null

Limit wynagrodzeń finansowanych z dotacji w roku 2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zgodnie z zapisami art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1930), limit wynagrodzeń możliwych do sfinansowania z dotacji określany jest w ujęciu rocznym.

Dotacje przeznaczone na:

  • roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce w przeliczeniu na maksymalny wymiar czasu pracy,
  • roczne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej w publicznym lub niepublicznym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej publiczne lub niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego

                mogą być wydatkowane w wysokości nieprzekraczającej:

  • 250% 12-krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela – w przypadku publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz niepublicznych przedszkoli tzw. konkursowych,                     
  • 150% 12-krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - w przypadku niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół i placówek.

W roku 2022 roczny limit wynagrodzeń finansowanych z dotacji, określony w oparciu o kwotę średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego (uwzględniający podniesienie wysokości tego wynagrodzenia w okresie 1 maja 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.) wynosi:

  • w przypadku publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz niepublicznych przedszkoli konkursowych: 201.014,96 zł,
  • w przypadku niepublicznych przedszkoli (niebędących przedszkolami konkursowymi), oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół i placówek: 120.609,00 zł.

Przypominamy:

Od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązują dodatkowe ograniczenia wydatkowania dotacji na wynagrodzenia:

  1. Limit kwoty rocznego wynagrodzenia osoby fizycznej zatrudnionej na umowę o pracę należy odnosić do maksymalnego wymiaru czasu pracy. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2a ustawy o finansowaniu zadań oświatowych maksymalny wymiar czasu pracy oblicza się w oparciu o zapisy art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, z uwzględnieniem art. 292 § 1 tej ustawy. Oznacza to, że wysokość limitu wynagrodzeń możliwych do rozliczenia z dotacji dla każdego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę określana jest indywidualnie. Przykładowo, w przypadku pracownika zatrudnionego w wymiarze równym połowę maksymalnego wymiaru czasu pracy, z dotacji rozliczyć można maksymalnie  połowę kwoty limitu rocznego.

  1. Zgodnie z art. 35 ust. 2b ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wynagrodzenie osoby fizycznej, która w tym samym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce otrzymuje jednocześnie wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę oraz wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej, nie może łącznie przekroczyć określonego wyżej rocznego limitu wynagrodzeń. Dla przykładu, jeżeli ta sama osoba zatrudniona jest w przedszkolu niepublicznym jako nauczyciel – na umowę o pracę i dodatkowo jako pracownik administracyjny - na umowę zlecenie, to jej wynagrodzenie możliwe do sfinansowania z dotacji, pomimo faktu zatrudnienia na dwóch stanowiskach, nie może przekroczyć kwoty 120.609,00 zł.