null

Konkurs dla poradni psychologiczno-pedagogicznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miasto Stołeczne Warszawa ponownie zostało wyróżnione nagrodą pieniężną w konkursie Gmina na Medal #SzczepimySię”. Zgodnie z regulaminem, otrzymane środki muszą być przeznaczone na przeciwdziałanie COVID-19. W związku z powyższym podjęto decyzję, że otrzymana nagroda zostanie przekazana w przeważającej części na wsparcie psychologiczne dla dyrektor szkół i placówek, nauczycieli oraz dla uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19.

Jednym z komponentów programu jest konkurs dla poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Cel konkursu: przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19

Zasady konkursu

  1. grupy docelowe: działania powinny być przeznaczone na wsparcie psychologiczne dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli oraz dla uczniów (w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz ich rodziców/prawnych opiekunów,
  2. preferowane formy wsparcia: m. in. indywidulane spotkania ze specjalistami tj.: psychiatrą, psychologiem, psychoterapeutą (np.: w formie dni otwartych); konsultacje, grupy rozwoju osobistego, propozycje służące radzeniu sobie ze stresem,
  3. wsparciem mogą być objęci nauczyciele szkół i placówek w dzielnicy zamieszkania lub miejsca pracy,
  4. preferowane miejsce organizowania wsparcia – teren poradni.

Wynagrodzenie

  1. lekarze do 250 zł/h brutto,
  2. specjaliści do 150 zł/h brutto plus pochodne,
  3. administracja, obsługa projektu do 50 zł/h brutto plus pochodne,
  4. dopuszcza się wynagrodzenie dla koordynatora projektu.

Ważne: nie ma możliwości zawierania umów z dyrektorami poradni. Dyrektorzy nie mogą otrzymywać wynagrodzenia za koordynowanie projektu.

Pozostałe koszty

Wydatki rzeczowe mogą stanowić do 20 proc. wnioskowanej kwoty i muszą być ściśle powiązane
z działaniami realizowanymi w ramach projektu.

Termin i sposób składania ofert: 3 marca 2022 r.

  1. dzielnicowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne składają wnioski do Biura Edukacji, za pośrednictwem dzielnicowych Wydziałów Oświaty i Wychowania.
  2. specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne składają wnioski bezpośrednio do Biura Edukacji

Czas trwania projektu: do 30 listopada 2022 roku. Rozlicznie wydatków powinno nastąpić do
9 grudnia 2022 roku.

Załączniki: