null

Interwenci kryzysowi

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Interwenci kryzysowi

Od 2009 r. w stolicy działa Zespół ds. interwencji kryzysowej dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa (powołany zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy). W jego skład wchodzą psycholodzy i pedagodzy, specjalizujący się w szybkim i skutecznym uruchamianiu procedur kryzysowych i udzielaniu pomocy. 

Rolą i zadaniem interwenta jest wsparcie społeczności placówki oświatowej w rozwiązywaniu problemów i konfliktów, w taki sposób, by dalej samodzielnie, lub z pomocą odpowiednich instytucji czy osób, poradziła sobie z sytuacją związaną z kryzysem. Interwent pomaga w tworzeniu i realizacji planu działania, podejmuje pracę  z zaangażowanymi w kryzys osobami.

Interwenci kryzysowi biorą udział średnio w kilkunastu interwencjach rocznie. Udzielają specjalistycznej pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych mających miejsce w placówkach oświatowych – m. in. przy samookaleczeniach i próbach samobójczych uczniów, w nagłych wypadkach, w sytuacjach zagrażających życiu oraz w sytuacjach konfliktowych

Załączniki: