null

Indeks Kulturalny - IQ

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Indeks Kulturalny - IQ, to proponowany przez Biuro Edukacji oraz Pełnomocnika Prezydenta ds. Edukacji Kulturalnej sposób walidacji pozaszkolnych osiągnięć uczniów w zakresie edukacji kulturalnej.

Chcemy, aby udział młodych ludzi w różnorodnych warsztatach/wystawach/wykładach itp. pogłębiających wiedzę, rozwijających zainteresowania i pasje oraz kształcących umiejętności w wybranych dziedzinach sztuki był w określony sposób certyfikowany i akceptowany przez szkołę, jako forma nabywania kompetencji.

 

IQ świadczyłby o nabytych poza szkołą umiejętnościach i wiedzy, a to istotna informacja dla rodziców i szkoły. Mógłby stanowić jeden z elementów premiowania ucznia w procesie rekrutacji i w końcu, motywowałby młodego człowieka do systematycznego korzystania z zajęć rozwijających jego pasje i zainteresowania również poza szkolnym programem nauczania.

 

Docenienie aktywności uczniów w pozaszkolnej edukacji jest istotnym elementem edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. Zwłaszcza w sytuacjach, gdy szkoła nie zawsze ma świadomość wysiłku wkładanego w rozwój jednostki poza jej murami.

 

Wydawcą indeksu jest szkoła, do której uczęszcza uczeń. Za wydanie indeksu odpowiedzialny będzie szkolny koordynator edukacji kulturalnej. Dokument do wydruku można pobrać z portalu www.edukacjakulturalna.pl, w zakładce Index Qulturalny oraz na stronie www.edukacja.warszawa.pl  w zakładce Projekty i inicjatywy – „Realizacja Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej”. Na wymienionych stronach można również znaleźć dokładne informacje dotyczące wydawania i funkcjonowania IQ.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, czy pytań można kontaktować się z panem Tomaszem Truszkowskim – koordynatorem WPEK w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - 22 629 32 06; mail: iq@wpek.pl

 

INDEKS KULTURALNY (IQ) dla ucznia warszawskiej szkoły

W procesie edukacji ważne są indywidualne potrzeby uczestnika i otwarta możliwość dokonywania wyboru drogi edukacyjnej. Szkoła nie jest jedynym miejscem, a edukacja formalna nie stanowi jedynej możliwej oferty uczenia się, nie można więc nie dostrzegać propozycji edukacyjnych płynących spoza szkoły. Edukacja pozaszkolna to duży i różnorodny obszar instytucji, bodźców informacyjnych i sytuacji edukacyjnych, w których uczestniczą dzieci, młodzież i dorośli. To wszystko tworzy przestrzeń dla uczenia się od siebie wzajemnie.

Edukacja pozaformalna charakteryzuje się elastycznością struktury procesu nauczania oraz dobrowolnością uczestnictwa. Środowisko edukacyjne to otwarta i zdefiniowana przestrzeń edukacyjna, którą tworzą podmioty (ludzie i instytucje) oraz procesy (społecznościowe, interdyscyplinarne, komunikacyjne i techno-logiczne). Oprócz przygotowania do różnorodnych kontaktów z kulturą coraz częściej podkreśla się, że edukacja kulturalna ma wyjątkowe możliwości pobudzania rozwoju osobistego i społecznego poprzez rozwijanie m.in. poczucia własnej wartości, tożsamości, wyobraźni i innowacyjności, umiejętności ekspresyjnych i komunikacyjnych, postaw dialogowych.

Przestrzeń pozaszkolna coraz częściej jest postrzegana jako miejsce zdobywania wiedzy, kształcenia umiejętności i efektywnego nabywania kluczowych kompetencji. Programy edukacji pozaszkolnej powinny od-powiadać na indywidualne potrzeby uczestnika procesu edukacji.

Udział uczniów w różnorodnych warsztatach pogłębiających wiedzę, rozwijających zainteresowania i pasje oraz kształcących umiejętności w wybranych dziedzinach sztuki powinien być w określony sposób certyfikowany i akceptowany przez szkołę jako forma nabywania kompetencji. W jaki sposób certyfikować tę aktywność artystyczną i kulturalną?

Propozycją zapisana w Warszawskim Programie Edukacji Kulturalnej jest Indeks Kulturalny. To proponowany sposób walidacji pozaszkolnych osiągnięć uczniów w zakresie edukacji kulturalnej.

Dlaczego warto wydawać taki dokument uczniom? Po pierwsze, świadczyłby on o nabytych poza szkołą umiejętnościach i wiedzy, a to istotna informacja dla rodziców i szkoły. Po drugie, umożliwiłby premiowanie ucznia w procesie rekrutacji i po trzecie, motywowałby ucznia do systematycznego korzystania z zajęć rozwijających jego pasje i zainteresowania poza szkolnym programem nauczania.

W Indeksie Kulturalnym wpisy dotyczyć będą rodzaju zajęć z krótki opisem programu i liczby godzin w ciągu roku szkolnego.

W odpowiednich miejscach wpisy powinny również dokumentować udział ucznia w projektach, spektaklach, koncertach, wystawach oraz sukcesy w konkursach.

 

Wielu młodych ludzi realizuje swój twórczy potencjał poza szkołą. Jak do nich dotrzeć? Jak odnotować i zbadać to zjawisko? Jak wspierać młodych, często niepokornych w tym, by szkoła ich zauważyła? W odpowiedzi na te pytania stworzyliśmy warszawski IQ - Indeks Qulturalny.

 

W procesie edukacji ważne są indywidualne potrzeby uczestnika i otwarta możliwość dokonywania wyboru drogi edukacyjnej. Szkoła nie jest jedynym miejscem, a edukacja formalna nie stanowi jedynej możliwości uczenia się. Nie można nie dostrzegać propozycji edukacyjnych płynących spoza niej. Edukacja pozaszkolna to duży i różnorodny obszar szeroko rozumianych organizacji i instytucji, coraz  częściej postrzeganych jako miejsce zdobywania wiedzy, kształcenia umiejętności i efektywnego nabywania kluczowych kompetencji.

IQ - Indeks Qulturalny jest propozycją walidacji pozaszkolnych osiągnięć uczniów w zakresie edukacji kulturalnej.

 

Dlaczego warto wydawać taki dokument uczniom?

Po pierwsze świadczy on o nabytych poza szkołą umiejętnościach i wiedzy.

Po drugie ułatwia odnotowywanie aktywność ucznia pozwalając, na przykład, na zwiększenie oceny ze sprawowania.

Po trzecie daje możliwość premiowania ucznia w procesie rekrutacji.

Po czwarte motywuję go do systematycznego korzystania z zajęć rozwijających jego pasje i zainteresowania poza szkolnym programem nauczania.

 Docenienie aktywności uczniów w pozaszkolnej edukacji jest istotnym elementem edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. Zwłaszcza w sytuacjach, gdy szkoła korzystając w różny sposób z ich zaangażowania nie zawsze ma świadomość wysiłku wkładanego w rozwój poza jej murami.

Dlatego wszystkim szkołom rekomendujemy IQ - Indeks Qulturalny.

Autor treści: 

Ewa Listkowska

Załączniki: