null

Dofinansowanie zakupu komputerów dla dzieci byłych pracowników PPGR

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Szkoła zawodowa przy ul. Wysockiego, sala komputerowa.
Autor: m.st. Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa zaprasza do składania wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR.

Szanowni Państwo w związku z dużą liczbą wniosków złożonych przez gminy w konkursie grantowym (2090 wniosków) oraz przekroczoną alokacją (80 mln zł) przewidzianą przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) (łączna wartość złożonych przez gminy wniosków to 920 mln zł). CPPC zgodnie z zapisami regulaminu oczekuje od wnioskodawców, tj. jednostek samorządu terytorialnego weryfikacji złożonych przez Państwa oświadczeń. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesyłanie dokumentów potwierdzających pokrewieństwo wskazywanych dzieci z członkiem rodziny, który jest byłym pracownikiem PGR. W przypadku osób pełnoletnich wnioskujących o grant również prosimy o przesłanie dokumentów potwierdzających pokrewieństwo.

Jednocześnie prosimy także o wypełnienie i odesłanie oświadczenia w załącznikach poniżej (Oświadczenie PGR.docx). Wszystkie dokumenty prosimy przesyłać mailowo w formie skanów na adres pdejneka@um.warszawa.pl. Dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.12.2021 r. do godziny 14.00. W przypadku nieotrzymania dokumentów w wyznaczonym terminie Państwa oświadczenia nie będą rozpatrywane.


Z programu będą mogły skorzystać dzieci, wnuki i prawnuki byłych pracowników PGR.

Projekt zostanie sfinansowany z funduszy europejskich – w ramach programu REACT-EU.

Celem jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Wsparcie przysługuje uczniom, którzy:

• zamieszkują w miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

• są członkami rodzin (w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) osób pracujących w PGR-ach,

• nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów wraz z formularzem kontaktowym oraz informacją o przetwarzaniu danych osobowych należy składać w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy zamieszkania.

 Termin składania oświadczeń w Wydziałach Obsługi Mieszkańców upływa w dniu 3.11.2021 r.

Złożenie oświadczenia nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. Realizacja projektu przez Miasto Stołeczne Warszawa uzależnione jest od pozyskania grantu oraz jego wysokości.Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega, iż w przypadku nie otrzymania grantu w pełnej wysokości na zadanie, wprowadzi dodatkowe kryteria wyboru osób uprawnionych do udziału w programie.

Załączniki: