null

Dofinansowanie do opłat za kształcenie (za studia i kursy kwalifikacyjne)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Środki na doskonalenie zawodowe

8 grudnia 2022 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr LXXIII/2424/2022 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę określając:

  1. podział w 2023 r. środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na dofinansowanie dokształcania (dofinansowania do opłat za studia i kursy kwalifikacyjne) oraz form doskonalenia nauczycieli;
  2. wysokość maksymalnej kwoty dofinansowania opłat poniesionych za dokształcanie,
  3. priorytety w zakresie form i specjalności kształcenia oraz form doskonalenia zawodowego. 

Natomiast 3 stycznia 2023 r. Prezydent m.st. Warszawy podpisał zarządzenie nr 8/2023 w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych w 2023 r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia trybu i terminów przyznawania dofinansowania za kształcenie nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę – akt wykonawczy do wymienionej uchwały. Dokument określa:

  1. procentowy podział środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dla poszczególnych dysponentów,
  2. przeznaczenie środków poszczególnych dysponentów,
  3. terminy i tryb przyznawania nauczycielom dofinansowania do opłat poniesionych za studia i kursy kwalifikacyjne.

Oba akty stanowią podstawę do wydatkowania w 2023 r. środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zgodnie z § 12 ww. zarządzenia wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i placówek, burmistrzom dzielnic, dyrektorowi Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz dyrektorowi Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Dyrektorzy zobowiązani są do zapoznania nauczycieli z treścią niniejszego zarządzenia.

Załączniki: