null

Do końca lutego trwa aplikowanie do warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana.

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Rozpoczyna się druga edycja Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana dla szkół, placówek edukacji pozaszkolnej i burs.

O Nagrodę ubiegać się mogą warszawskie publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży oraz placówki wychowania pozaszkolnego i bursy prowadzone przez Miasto Stołeczne Warszawę. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: szkoły podstawowe,  szkoły ponadpodstawowe, placówki wychowania pozaszkolnego i bursy.
 

https://www.facebook.com/watch/?v=371329647324008

 
Organizatorem i fundatorem Nagrody jest m.st. Warszawa. Nagrodę przyznaje Rada m.st. Warszawy. Partnerem Nagrody jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Cel Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana

Celem Nagrody jest promowanie pozytywnych wzorców społecznych, rozwijanie empatii, budowanie etyki życia społecznego. Nagroda ma kształtować i promować wśród młodych ludzi postawę otwartości, altruizmu, solidarności i niezgody na obojętność, ma przyczynić się do budowania więzi międzypokoleniowej i uwrażliwić młodych ludzi na zagrożenia wynikające z fanatyzmu i braku tolerancji. Ma przyczynić się do tego, by uczniowie podejmując decyzje, czynili to w oparciu o uświadamiane sobie przekonania i wartości. Inspiracją do podejmowanych przez uczniów działań powinna być biografia Marka Edelmana, zarówno jego losy wojenne, jak i powojenna działalność społeczna, zawodowa i polityczna.

Kto może ubiegać się o otrzymanie Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana

O Nagrodę ubiegać się mogą warszawskie publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży oraz placówki wychowania pozaszkolnego i bursy prowadzone przez Miasto Stołeczne Warszawę.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:
-        szkoły podstawowe,
-        szkoły ponadpodstawowe,
-        placówki wychowania pozaszkolnego i bursy.

Warunki ubiegania się o Warszawską Nagrodę Edukacyjną im. Marka Edelmana

O Nagrodę może aplikować szkoła i placówka, która w ciągu ostatnich trzech lat zrealizowała:

1)      projekty/działania dotyczące edukacji na rzecz praw człowieka w kontekście historycznym i współczesnym;
2)      projekty/ działania dotyczące kwestii zapobiegania przejawom nienawiści, zbrodniom przeciwko ludzkości w kontekście historycznym i współczesnym;
3)      projekty/działania dotyczące historii i kultury żydowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności warszawskiej;
4)      projekty/działania edukacyjne związane z edukacją o Holokauście oraz upamiętniające rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim;
5)      projekty/działania dotyczące działań na rzecz praw człowieka i praw obywatelskich, podejmowane w okresie PRL przez przedstawicieli opozycji demokratycznej;
6)      projekty/działania  edukacyjne popularyzujące osobę i dokonania Marka Edelmana.

Cele i zadania zawarte w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym przyczyniają się do rozwijania u dzieci i młodzieży postaw szacunku dla ludzkiej odmienności, poszanowania godności i praw innych ludzi, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Ważne jest, aby nauczycielki i nauczyciele systematycznie doskonalą swój warsztat pracy poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia z zakresu historii najnowszej, edukacji obywatelskiej oraz edukacji o prawach człowieka.

Jak aplikować o Warszawską Nagrodę Edukacyjną im. Marka Edelmana

O Nagrodę można aplikować poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w systemie ankietowym Biura Edukacji.

Droga dla szkół niepublicznych

W celu wnioskowania o przyznanie Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana niezbędne jest konto w systemie ankietowym Biura Edukacji Urzędu m.st Warszawy. Procedura rejestracji Jednostki w systemie ankietowym wymaga podania danych zgodnych z załączoną poniżej tabelą Szkoły niepubliczne - aplikacja. Wypełnioną tabelę należy przesłać na adres ext.m.czapla@um.warszawa.pl . O utworzeniu konta w systemie ankietowym zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną. Wtedy też możliwe będzie wypełnienie wniosku o przyznanie Nagrody.

Termin przesłania zgłoszenia do końca lutego 2021 roku.

Kapituła Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana

Warszawska Nagroda Edukacyjna im. Marka Edelmana przyznawana jest przez Kapitułę pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy, w której skład wchodzą przedstawiciele i eksperci wskazani przez Radę m.st. Warszawy oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Wręczenie Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana