null

Bezpłatny projekt szkoleniowy „Lekcja:Enter”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Centrum Edukacji Nauczycieli Potest prowadzi rekrutację do bezpłatnego projektu szkoleniowego „Lekcja:Enter”. Szkolenia kierowane są do nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących. Dyrektor szkoły zgłasza nauczycieli i szkołę do projektu.

Udział w projekcie mogą wziąć:

 • nauczyciele reprezentujący wszystkie etapy edukacyjne i grupy przedmiotowe (edukacja wczesnoszkolna, przedmioty: humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, artystyczne) oraz przedstawicieli kadry kierowniczej szkół,
 • nauczyciele szkół publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Minimalna liczba zgłoszonych uczestników z danej szkoły zależy od liczby nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących zatrudnionych w szkole (są to zespoły min. 3, 4 lub 5 osobowe). Zachęcamy do zgłoszenia na szkolenie całej kadry nauczycieli. Informujemy, że w przypadku zgłoszenia zespołu 12 – 15 nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych mamy możliwość stworzenia zamkniętej grupy szkoleniowej składającej się z nauczycieli z jednej szkoły. Ułatwia to dostosowanie harmonogramu szkolenia do potrzeb danej szkoły oraz zwiększa komfort pracy na zajęciach. Wszystkie zajęcia odbywają się online.

Po zgłoszeniu się szkoły do projektu koordynator rejestruje na platformie projektu „Lekcja:Enter” szkołę oraz członka kadry zarządzającej szkołą, który również będzie brał udział w szkoleniach. Od tej chwili zarejestrowane osoby zaczynają realizację ścieżki edukacyjnej:

 • zgłoszenie do projektu poprzez platformę;
 • wypełnienie pretestu - wstępnego testu kompetencji cyfrowych;
 • udział w 8 spotkaniach, w ramach których zrealizowane będą 32 godziny lekcyjne szkolenia online oraz 8 godzin pracy własnej na platformie, a w przypadku nauczycieli informatyki 35 godzin lekcyjnych szkolenia online oraz 5 godzin pracy własnej na platformie;
 • wypełnienie ankiety śródokresowej oceny szkolenia;
 • przygotowanie min. 2 scenariuszy lekcji dla uczniów z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • uzyskanie akceptacji od trenera lokalnego/trenerki lokalnej każdego z 2 przygotowanych przez nauczyciela/nauczycielkę scenariuszy lekcji;
 • przeprowadzenie min. 1 lekcji obserwowanej z uczniami (według jednego z przygotowanych scenariuszy);
 • wypełnienie ankiety ewaluacyjnej stworzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji;
 • odbiór zaświadczenia o ukończenia szkolenia zgodnego z wymaganiami MEiN, wydanego przez naszą akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Szkolenia będą się odbywać w grupach 12-15-osobowych. Zajęcia realizowane są w formie online, są to zaplanowane spotkania z trenerem, w czasie rzeczywistym na platformie (np. Clickmeeting, Zoom, Teams).

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • nabędą umiejętności korzystania z e-usług publicznych, portali edukacyjnych (e-podręczniki, edukator.pl), elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych (np. Akademia Khan), także na urządzeniach mobilnych;
 • wykształcą umiejętności edukacyjnego zastosowania różnego rodzaju sprzętu i aplikacji jak np. Learning App, Kahoot czy Quizizz i dowiedzą się, jak kreatywnie wykorzystywać je na lekcjach;
 • nauczą się, jak pracować metodą projektów uczniowskich np. z pomocą narzędzia Webquest, stosować kształcenie wyprzedzające z wykorzystaniem TIK;
 • dowiedzą się jak tworzyć własne e-zasoby edukacyjne;
 • zobaczą jak nowe technologie mogą pomóc w realizowaniu podstawy programowej;
 • nauczą się, jak bezpiecznie poruszać się w środowisku cyfrowym, jak, zgodnie z prawem autorskim, korzystać z gotowych materiałów, a także jak udostępniać własne materiały na odpowiednich licencjach;
 • poznają społeczności innowacyjnych nauczycieli.

Szkoły biorące udział w projekcie Lekcja:Enter otrzymują dodatkowe punkty aplikując o wsparcie w ramach programu Aktywna tablica oraz jednocześnie spełniają zobowiązania wynikające z udziału w programie Aktywna tablica.

W celu zgłoszenia szkoły do projektu „Lekcja:Enter” należy uzupełnić i przesłać skanem uzupełniony załącznik nr 1 tj. zgłoszenie do udziału w projekcie, na adres i.sobolewska@potest.pl.

Załączniki: