null

Lokalne partnerstwa - ulice handlowe, odnowa placów, działania tymczasowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jak przestrzeń wpływa na relacje między jej użytkownikami? W jaki sposób dobrze zaplanowana przestrzeń pomaga osiągać cele przedsiębiorców, którzy w niej funkcjonują? Czy wpływ na kształtowanie przestrzeni w mieście mogą mieć jej użytkownicy?

Przegląd naukowy poświęcony tematyce partnerstw lokalnych odbędzie sie 6 października 2021 r. w godzinach 9.00-13.30 na platformie Zoom.

Wprowadzenie do tematyki z perspektywy naukowej przygotują: 

dr inż. Katarzyna Sadowy

Doktor nauk ekonomicznych, architekt urbanista, specjalistka w dziedzinie interdyscyplinarnych badań nad miastem. Ekspertka i współautorka dokumentów strategicznych związanych z rozwojem przestrzennym i gospodarczym Warszawy, członek Rady ds. Polityki Innowacji przy Prezydencie m.st. Warszawy, ekspertka Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz Warszawskiego Okrągłego Stołu Adaptacji Klimatycznej.

dr Dorota Celińska-Janowicz

Doktorka Nauk o Ziemi w zakresie geografii; laureatka stypendiów podoktorskich na Uniwersytecie Oksfordzkim, Uniwersytecie Wiedeńskim oraz na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Uczestniczyła w kilkunastu krajowych i międzynarodowych projektach naukowych i badaniach ewaluacyjnych oraz dotyczących rozwoju regionalnego i lokalnego. Koordynatorka dwóch projektów programu ESPON (USESPON i SUPER). Współpracowała m.in. z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, NCBiR oraz Urzędem m.st. Warszawy. Obecnie realizuje projekt dotyczący przestrzennych aspektów zachowań zakupowych w ramach stypendium podoktorskiego Austriackiej Agencji Edukacji i Umiędzynarodowienia (OeAD) na Uniwersytecie Wiedeńskim.

dr inż arch. kraj. Katarzyna Piądłowska

Doktor architekt krajobrazu; absolwentka SGGW w Warszawie na specjalizacji Sztuka Krajobrazu; laureatka Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy 2021 za rozprawę doktorską pt: „Krajobraz przestrzeni publicznych jako miejsce form relacji międzyludzkich”. Jest członkiem Akademii Sztuki Krajobrazu (ASAK), Stowarzyszenia Genius Loci, a także redakcji pisma Arché poświęconemu genius loci, kulturze przestrzeni i twórczości; animatorka kultury, autorka publikacji, dydaktyk; zainteresowania badawcze: projektowanie przestrzeni publicznych, człowiek w krajobrazie miasta, sztuka miejska oraz rewitalizacja krajobrazu kulturowego.